<-- Acts 5:3 | Acts 5:5 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 5:4

Acts 5:4 - ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܗܘܳܬ݂ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܬ݁ܶܙܕ݁ܰܒ݁ܰܢ ܘܡܶܢ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܰܒ݁ܢܰܬ݂ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܫܰܠܺܝܛ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܥܰܠ ܕ݁ܡܶܝܗ ܠܡܳܢܳܐ ܣܳܡܬ݁ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܶܠܬ݁ ܒ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Was it not thine own until it should be sold ? and when it was sold thou hadst yet power over the price of it. Why hast thou laid up in thy heart to do this thing ? Thou hast not lied unto men, but unto Aloha !

(Murdock) Was it not thine own before it was sold ? And when sold, again thou hadst authority over the price of it. Why hast thou set thy heart to do this purpose? Thou hast not lied against men, but against God.

(Lamsa) Was it not your own before you sold it? And after it was sold, had you not the sole authority over its price? What made you think to do this thing? You have not only lied to men but to God.

(KJV) Whiles it remained, was it not thine own? and after it was sold, was it not in thine own power? why hast thou conceived this thing in thine heart? thou hast not lied unto men, but unto God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-05040 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-05041 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܝܠܟ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ 2:4393 ܕܝܠ Particle own 90 54 62044-05042 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܗܘܬ ܗܘܳܬ݂ 2:5108 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-05043 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܕܠܐ ܥܰܕ݂ܠܳܐ 2:15190 ܥܕ Particle before 401 158 62044-05044 - - - - - - No - - -
ܬܙܕܒܢ ܬ݁ܶܙܕ݁ܰܒ݁ܰܢ 2:5461 ܙܒܢ Verb buy, sell 109 63 62044-05045 Third Feminine Singular - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 62044-05046 - - - - - - No - - -
ܕܐܙܕܒܢܬ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܰܒ݁ܢܰܬ݂ 2:5421 ܙܒܢ Verb buy, sell 109 63 62044-05047 Third Feminine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܬܘܒ ܬ݁ܽܘܒ݂ 2:22723 ܬܒ Particle again, furthermore 606 235 62044-05048 - - - - - - No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-05049 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܫܠܝܛ ܫܰܠܺܝܛ 2:21429 ܫܠܛ Adjective lawful, permitted, magistrates, rulers 580 224 62044-050410 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ 2:5145 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-050411 Second Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-050412 - - - - - - No - - -
ܕܡܝܗ ܕ݁ܡܶܝܗ 2:4743 ܕܡܐ Noun price 94 56 62044-050413 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܠܡܢܐ ܠܡܳܢܳܐ 2:12195 ܡܢ Pronoun why 243 112 62044-050414 - - - - - - No - - -
ܣܡܬ ܣܳܡܬ݁ 2:14281 ܣܡ Verb put, place 379 152 62044-050415 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܠܒܟ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܟ݂ 2:10931 ܠܒ Noun heart 233 108 62044-050416 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܕܬܥܒܕ ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ 2:14916 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-050417 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܨܒܘܬܐ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:17526 ܨܒܐ Noun thing, matter, affair 472 183 62044-050418 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-050419 - Feminine Singular - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-050420 - - - - - - No - - -
ܕܓܠܬ ܕ݁ܰܓ݁ܶܠܬ݁ 2:4172 ܕܓܠ Verb lie, falsely 83 52 62044-050421 Second Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܒܒܢܝ ܒ݁ܰܒ݂ܢܰܝ 2:3223 ܒܪ Noun son 53 40 62044-050422 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1428 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-050423 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62044-050424 - - - - - - No - - -
ܒܐܠܗܐ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:912 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-050425 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.