<-- Acts 4:15 | Acts 4:17 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 4:16

Acts 4:16 - ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܬ݂ܳܐ ܓ݁ܠܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪܶܝܗ ܕ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܰܬ݂ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܀

Translations

(Etheridge) What shall we do with these men ? For, behold, a conspicuous sign which hath been done by their hands to all the inhabitants of Urishlem is known, and we cannot deny.

(Murdock) What shall we do to these men? For lo, that a manifest sign hath been wrought by them, is known to all that reside at Jerusalem, and we cannot deny it.

(Lamsa) Saying, What shall we do to these men? for behold a miracle has openly been performed by them and it is known to all that dwell in Jerusalem; and we cannot deny it.

(KJV) Saying, What shall we do to these men? for that indeed a notable miracle hath been done by them is manifest to all them that dwell in Jerusalem; and we cannot deny it.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62044-04160 - - - - - - No - - -
ܢܥܒܕ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ 2:14964 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-04161 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-04162 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܠܓܒܪܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3500 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-04163 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-04164 - Common Plural - - - No - - -
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62044-04165 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62044-04166 - - - - - - No - - -
ܐܬܐ ܐܳܬ݂ܳܐ 2:2051 ܐܬܐ Noun miraculous, sign 31 31 62044-04167 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܠܝܬܐ ܓ݁ܠܺܝܬ݂ܳܐ 2:3776 ܓܠܐ Participle Adjective manifest, uncovered 70 48 62044-04168 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܗܘܬ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ 2:5076 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-04169 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܐܝܕܝܗܘܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:582 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62044-041610 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܠܟܠܗܘܢ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10100 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-041611 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܥܡܘܪܝܗ ܥܳܡܽܘܪܶܝܗ 2:15945 ܥܡܪ Noun dweller, inhabitant 417 165 62044-041612 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܕܐܘܪܫܠܡ ܕ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ 2:331 ܐܘܪܫܠܡ Proper Noun Jerusalem 8 17 62044-041613 - - - - - - No - - -
ܐܬܝܕܥܬ ܐܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܰܬ݂ 2:8628 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62044-041614 Third Feminine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-041615 - - - - - - No - - -
ܡܫܟܚܝܢܢ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢܰܢ 2:21260 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62044-041616 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No First Common Plural
ܕܢܟܦܘܪ ܕ݁ܢܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ 2:10455 ܟܦܪ Verb deny, refuse 223 104 62044-041617 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.