<-- Acts 28:5 | Acts 28:7 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 28:6

Acts 28:6 - ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܪܒ݁ܪܳܝܶܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܡܶܬ݂ܡܣܶܐ ܘܢܳܦ݂ܶܠ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܣܰܟ݁ܺܝܘ ܘܰܚܙܰܘ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܣܢܶܐ ܠܳܐ ܗܘܳܝܗ݈ܝ ܫܰܚܠܶܦ݂ܘ ܡܶܠܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܘ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗ݈ܘ ܀

Translations

(Etheridge) But the Barbaroyee expected that he would immediately have swelled and fallen dead upon the ground; and when they had for a great while expected and saw that nothing of evil befell him, they changed their words, and said he was a god.

(Murdock) And the barbarians expected, that he would suddenly swell, and fall dead on the ground. And when they had looked a long time, and saw that he received no harm; they changed their language, and said, that he was a god.

(Lamsa) However, the barbarians expected he would immediately swell up and fall to the ground dead: but after they had waited for a long while, and saw he had not been harmed, they changed their talk, and said that he was a god.

(KJV) Howbeit they looked when he should have swollen, or fallen down dead suddenly: but after they had looked a great while, and saw no harm come to him, they changed their minds, and said that he was a god.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܣܒܪܝܢ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ 2:13746 ܣܒܪ Verb think, suppose, hope, consider 359 146 62044-28060 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-28061 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-28062 - - - - - - No - - -
ܒܪܒܪܝܐ ܒ݁ܰܪܒ݁ܪܳܝܶܐ 2:3361 ܒܪܒܪܝܐ Adjective foreigner, barbarian 53 40 62044-28063 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܪ ܕ݁ܒ݂ܰܪ 2:3264 ܒܪ Noun son 53 40 62044-28064 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܫܥܬܗ ܫܳܥܬ݂ܶܗ 2:22051 ܫܥܬܐ Noun hour 589 228 62044-28065 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܡܬܡܣܐ ܡܶܬ݂ܡܣܶܐ 2:12251 ܡܣܐ Verb thicken, swell 283 126 62044-28066 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܘܢܦܠ ܘܢܳܦ݂ܶܠ 2:13281 ܢܦܠ Verb fall 344 142 62044-28067 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-28068 - - - - - - No - - -
ܡܝܬ ܡܺܝܬ݂ 2:11513 ܡܬ Verb dead, die, death 260 118 62044-28069 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-280610 - - - - - - No - - -
ܐܪܥܐ ܐܰܪܥܳܐ 2:1984 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62044-280611 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-280612 - - - - - - No - - -
ܥܕܢܐ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ 2:15214 ܥܕܢ Noun moment, season, time, opportunity 401 159 62044-280613 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ 2:13928 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62044-280614 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܟܝܘ ܣܰܟ݁ܺܝܘ 2:14334 ܣܟܐ Verb expect, look for 376 151 62044-280615 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܘܚܙܘ ܘܰܚܙܰܘ 2:6645 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-280616 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܡܕܡ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11406 ܡܕܡ Noun something 253 116 62044-280617 - Common - - - - No - - -
ܕܣܢܐ ܕ݁ܰܣܢܶܐ 2:14605 ܣܢܐ Verb hate 382 153 62044-280618 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-280619 - - - - - - No - - -
ܗܘܝܗܝ ܗܘܳܝܗ݈ܝ 2:5096 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-280620 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܫܚܠܦܘ ܫܰܚܠܶܦ݂ܘ 2:7183 ܚܠܦ Verb change, transmute, change, alter 144 76 62044-280621 Third Masculine Plural - Perfect SHAPHEL No - - -
ܡܠܝܗܘܢ ܡܶܠܰܝܗܽܘܢ 2:12114 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62044-280622 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܐܡܪܘ ܘܶܐܡܰܪܘ 2:1295 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-280623 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-280624 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-280625 Third Masculine Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.