<-- Acts 28:24 | Acts 28:26 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 28:25

Acts 28:25 - ܘܶܐܫܬ݁ܪܺܝܘ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܠܰܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܽܘ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܡܰܠܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And they removed from him, while not agreeing together. And Paulos said to them this word, Well spake the Spirit of Holiness, by the mouth of Eshaia the prophet, against your fathers,

(Murdock) And they went out from him, disagreeing among themselves. And Paul addressed to them this speech: Well did the Holy Spirit, by the mouth of Isaiah the prophet, speak concerning your fathers,

(Lamsa) And as they were dismissed, disagreeing Acts 28 Paul preaches in Rome for two years. among themselves, Paul said to them this saying, Well spoke the Holy Spirit by the mouth of the prophet I-sa'iah against your fathers,

(KJV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had spoken one word, Well spake the Holy Ghost by Esaias the prophet unto our fathers,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܫܬܪܝܘ ܘܶܐܫܬ݁ܪܺܝܘ 2:22349 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 62044-28250 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-28251 - - - - - - No - - -
ܠܘܬܗ ܠܘܳܬ݂ܶܗ 2:11137 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-28252 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-28253 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-28254 - - - - - - No - - -
ܫܠܡܝܢ ܫܳܠܡܺܝܢ 2:21546 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62044-28255 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܚܕܕܐ ܠܰܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ 2:6260 ܚܕ Pronoun one another 127 70 62044-28256 - Masculine Plural - - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-28257 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-28258 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-28259 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-282510 - - - - - - No - - -
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62044-282511 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-282512 - Feminine Singular - - - No - - -
ܫܦܝܪ ܫܰܦ݁ܺܝܪ 2:22088 ܫܦܪ Adjective beautiful, good, well 591 228 62044-282513 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܠܠ ܡܰܠܶܠ 2:12048 ܡܠ Verb speak 273 122 62044-282514 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:9229 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62044-282515 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܕܫܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ 2:18205 ܩܕܫ Noun holiness 493 190 62044-282516 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܦܘܡ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡ 2:16459 ܦܘܡܐ Noun mouth, edge 437 171 62044-282517 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܐܫܥܝܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ 2:2020 ܐܫܥܝܐ Proper Noun Isaiah 31 31 62044-282518 - - - - - - No - - -
ܢܒܝܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ 2:12621 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 62044-282519 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܘܩܒܠ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ 2:17902 ܩܒܠ Particle against, near, toward, resist, opposite to 238 110 62044-282520 - - - - - - No - - -
ܐܒܗܬܟܘܢ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:16 ܐܒ Noun father 2 13 62044-282521 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.