<-- Acts 28:14 | Acts 28:16 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 28:15

Acts 28:15 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܐܰܚܶܐ ܕ݁ܬ݂ܰܡܳܢ ܢܦ݂ܰܩܘ ܠܽܐܘܪܥܰܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܫܽܘܩܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܐܰܦ݁ܺܝܳܘܣ‌ܦ݂ܳܘܪܳܘܣ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܚܳܢܘܳܢ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܰܘܕ݁ܺܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬ݂ܚܰܝܰܠ ܀

Translations

(Etheridge) And when the brethren who were there heard, they came forth to meet us unto the street that is called Apios Foros, and unto the Three Taverns. And when Paulos saw them he thanked Aloha, and was strengthened.

(Murdock) And the brethren there, hearing [of our approach], came out to meet us as far as the village called Appii Forum, and as far as the Three Taverns. And when Paul saw them, he gave thanks to God, and was encouraged.

(Lamsa) When the brethren there heard of us, they came out to meet us as far as the street which is called Ap'pi-i-fo'rum and The Three Taverns. When Paul saw them, he thanked God, and was greatly encouraged.

(KJV) And from thence, when the brethren heard of us, they came to meet us as far as Appii forum, and The three taverns: whom when Paul saw, he thanked God, and took courage.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-28150 - - - - - - No - - -
ܫܡܥܘ ܫܡܰܥܘ 2:21767 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62044-28151 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܐܚܐ ܐܰܚܶܐ 2:394 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62044-28152 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܬܡܢ ܕ݁ܬ݂ܰܡܳܢ 2:22876 ܬܡܢ Particle there 615 240 62044-28153 - - - - - - No - - -
ܢܦܩܘ ܢܦ݂ܰܩܘ 2:13406 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-28154 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܐܘܪܥܢ ܠܽܐܘܪܥܰܢ 2:1970 ܐܪܥ Noun meeting 8 17 62044-28155 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62044-28156 - - - - - - No - - -
ܠܫܘܩܐ ܠܫܽܘܩܳܐ 2:21005 ܫܘܩܐ Noun street, marketplace, square, bazaar 568 219 62044-28157 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܬܩܪܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ 2:18838 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62044-28158 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܐܦܝܘܣ‌ܦܘܪܘܣ ܐܰܦ݁ܺܝܳܘܣ‌ܦ݂ܳܘܪܳܘܣ 2:1791 ܐܦܝܘܣ‌ܦܘܪܘܣ Proper Noun Appii Forum, The Market of Appius 26 28 62044-28159 - - - - - - No - - -
ܘܥܕܡܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15207 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62044-281510 - - - - - - No - - -
ܠܬܠܬ ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ 2:22832 ܬܠܬ Numeral three 614 239 62044-281511 - Feminine - - - - No - - -
ܚܢܘܢ ܚܳܢܘܳܢ 2:7338 ܚܢܐ Noun tavern, Taverns, store 149 78 62044-281512 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-281513 - - - - - - No - - -
ܚܙܐ ܚܙܳܐ 2:6673 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-281514 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-281515 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-281516 - - - - - - No - - -
ܐܘܕܝ ܐܰܘܕ݁ܺܝ 2:8538 ܝܕܐ Verb confess, thanks, profess, promise 186 91 62044-281517 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-281518 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܚܝܠ ܘܶܐܬ݂ܚܰܝܰܠ 2:7011 ܚܝܠ Denominative strengthen, confirm 140 75 62044-281519 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.