<-- Acts 28:10 | Acts 28:12 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 28:11

Acts 28:11 - ܢܦ݂ܰܩܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܝܰܪܚܶܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܘܰܪܕ݂ܰܝܢ ܒ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ ܐܰܠܶܟ݁ܣܰܢܕ݁ܪܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܣܬ݁ܝܰܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܓ݂ܳܙܰܪܬ݁ܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܠܶܝܗ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܳܐܡܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) But we went forth after three months and voyaged in an Alexandrine ship which had wintered at the island; and she had upon her the sign of the Twins.

(Murdock) And after three months we departed, sailing in a ship of Alexandria, which had wintered in the island, and which bore the signal of the Twins.

(Lamsa) After three months we departed, sailing in an Al-ex-an'dri-an ship, which had wintered in the island, and which bore the sign of Castor and Pollux.

(KJV) And after three months we departed in a ship of Alexandria, which had wintered in the isle, whose sign was Castor and Pollux.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܢܦܩܢ ܢܦ݂ܰܩܢ 2:13415 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-28110 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-28111 - - - - - - No - - -
ܒܬܪ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ 2:2219 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62044-28112 - - - - - - No - - -
ܝܪܚܐ ܝܰܪܚܶܐ 2:9525 ܝܪܚ Noun month 197 97 62044-28113 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܬܠܬܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ 2:22835 ܬܠܬ Numeral three 614 239 62044-28114 - Masculine - - - - No - - -
ܘܪܕܝܢ ܘܰܪܕ݂ܰܝܢ 2:19475 ܪܕܐ Verb journey, flow, chastise, instruct, flow, supply 529 201 62044-28115 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܐܠܦܐ ܒ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ 2:992 ܐܠܦ Noun ship, boat 18 23 62044-28116 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܟܣܢܕܪܝܬܐ ܐܰܠܶܟ݁ܣܰܢܕ݁ܪܳܝܬ݁ܳܐ 2:976 ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ Adjective of Place Alexandrian 18 22 62044-28117 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܣܬܝܬ ܕ݁ܰܐܣܬ݁ܝܰܬ݂ 2:14832 ܣܬܐ Denominative winter, weather 393 156 62044-28118 Third Feminine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-28119 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-281110 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܒܓܙܪܬܐ ܒ݁ܓ݂ܳܙܰܪܬ݁ܳܐ 2:3696 ܓܙܪ Noun island 68 47 62044-281111 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-281112 - - - - - - No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-281113 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܠܝܗ ܥܠܶܝܗ 2:15704 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-281114 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܐܬܐ ܐܳܬ݂ܳܐ 2:2051 ܐܬܐ Noun miraculous, sign 31 31 62044-281115 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܐܡܐ ܕ݁ܬ݂ܳܐܡܶܐ 2:22575 ܬܐܡܐ Noun twin 603 233 62044-281116 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.