<-- Acts 27:6 | Acts 27:8 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 27:7

Acts 27:7 - ܘܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܰܩܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܪܳܕ݂ܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܠܡܰܚܣܶܢ ܡܰܛܺܝܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܩܢܺܝܕ݂ܳܘܣ ܓ݁ܳܙܰܪܬ݁ܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܒ݂ܩܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܬ݁ܪܺܝܨܳܐܝܺܬ݂ ܐܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ܢ ܥܰܠ ܩܪܺܛܺܐ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܣܰܠܡܳܘܢܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And because she sailed heavily, (after) many days we had scarce come over against Knidos the island, and as the wind did not permit us to go directly, we went round by Kreta against Salmona the city;

(Murdock) And as it was hard navigating, we had scarcely arrived, after many days, over against the isle of Cnidos. And, because the wind would not allow us to pursue a straight course, we sailed around by Crete, [and came] opposite the city of Salmone.

(Lamsa) And because for a number of days she sailed slowly, we arrived with difficulty towards the Island of Cni'dus; and because the wind would not allow us to sail in a straight course, we had to sail around Crete towards the city of Sal-mo'ne;

(KJV) And when we had sailed slowly many days, and scarce were come over against Cnidus, the wind not suffering us, we sailed under Crete, over against Salmone;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܛܠ ܘܡܶܛܽܠ 2:11632 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-27070 - - - - - - No - - -
ܕܝܩܝܪܐܝܬ ܕ݁ܝܰܩܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:9479 ܝܩܪ Adverb (ending with AiYT) difficulty, heavily 196 97 62044-27071 - - - - - - No - - -
ܪܕܝܐ ܪܳܕ݂ܝܳܐ 2:19484 ܪܕܐ Verb journey, flow, chastise, instruct, flow, supply 529 201 62044-27072 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-27073 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܝܘܡܬܐ ܠܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ 2:9010 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-27074 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13929 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62044-27075 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܡܚܣܢ ܠܡܰܚܣܶܢ 2:7438 ܚܣܢ Adverb scarcely, hardly 265 119 62044-27076 - - - - - - No - - -
ܡܛܝܢ ܡܰܛܺܝܢ 2:11614 ܡܛܐ Verb arrive, reach, attain 266 120 62044-27077 First Common Plural - Perfect PAEL No - - -
ܠܘܩܒܠ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ 2:17902 ܩܒܠ Particle against, near, toward, resist, opposite to 238 110 62044-27078 - - - - - - No - - -
ܩܢܝܕܘܣ ܩܢܺܝܕ݂ܳܘܣ 2:18732 ܩܢܝܕܘܣ Proper Noun Cnidus 510 195 62044-27079 - - - - - - No - - -
ܓܙܪܬܐ ܓ݁ܳܙܰܪܬ݁ܳܐ 2:3697 ܓܙܪ Noun island 68 47 62044-270710 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܛܠ ܘܡܶܛܽܠ 2:11632 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-270711 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-270712 - - - - - - No - - -
ܫܒܩܐ ܫܳܒ݂ܩܳܐ 2:20574 ܫܒܩ Verb forgive, leave, allow 557 215 62044-270713 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-270714 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:19663 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62044-270715 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܐܙܠ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ 2:363 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62044-270716 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܬܪܝܨܐܝܬ ܬ݁ܪܺܝܨܳܐܝܺܬ݂ 2:23094 ܬܪܨ Adverb (ending with AiYT) rightly, uprightly 620 242 62044-270717 - - - - - - No - - -
ܐܬܟܪܟܢ ܐܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ܢ 2:10614 ܟܪܟ Verb wrap, go around, lead about 226 106 62044-270718 First Common Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-270719 - - - - - - No - - -
ܩܪܛܐ ܩܪܺܛܺܐ 2:19060 ܩܪܛܐ Proper Noun Crete 519 197 62044-270720 - - - - - - No - - -
ܠܘܩܒܠ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ 2:17902 ܩܒܠ Particle against, near, toward, resist, opposite to 238 110 62044-270721 - - - - - - No - - -
ܣܠܡܘܢܐ ܣܰܠܡܳܘܢܺܐ 2:14461 ܣܠܡܘܢܐ Proper Noun Salmone 379 152 62044-270722 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-270723 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.