<-- Acts 27:38 | Acts 27:40 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 27:39

Acts 27:39 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܣܰܦ݁ܳܢܶܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܐܰܪܥܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥܘ ܐܶܠܳܐ ܚܳܪܘ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ ܝܰܒ݂ܫܳܐ ܟ݁ܶܢܦ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܪܳܢܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܶܐܢ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܢܶܕ݂ܚܽܘܢܳܗ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And when it was day, the sailors knew not what land it was; but they saw along the coast a certain inlet of the sea, (into) which they purposed if possible to drive the ship.

(Murdock) And when it was day, the sailors knew not what land it was: but they saw on the margin of the land an inlet of the sea; whither, if possible they intended to drive the ship.

(Lamsa) When it was day, the sailors did not know what land it was; but they saw an inlet close to the shore, and thought if it were possible they would thrust the ship there.

(KJV) And when it was day, they knew not the land: but they discovered a certain creek with a shore, into the which they were minded, if it were possible, to thrust in the ship.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-27390 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-27391 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܝܘܡܐ ܝܰܘܡܳܐ 2:8996 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-27392 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܦܢܐ ܣܰܦ݁ܳܢܶܐ 2:14724 ܣܦܢ Noun sailor 386 154 62044-27393 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܕܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ 2:659 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62044-27394 - Feminine Singular - - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-27395 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܐܪܥܐ ܐܰܪܥܳܐ 2:1984 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62044-27396 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-27397 - - - - - - No - - -
ܐܫܬܘܕܥܘ ܐܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥܘ 2:8624 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62044-27398 Third Masculine Plural - Perfect ESHTAPHAL No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62044-27399 - - - - - - No - - -
ܚܪܘ ܚܳܪܘ 2:6553 ܚܪ Verb look, behold 134 72 62044-273910 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-273911 - - - - - - No - - -
ܓܢܒ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ 2:3934 ܓܒܐ Noun party, side, sect, part 58 44 62044-273912 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܝܒܫܐ ܝܰܒ݂ܫܳܐ 2:8536 ܝܒܫ Noun land, earth 185 90 62044-273913 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܢܦܐ ܟ݁ܶܢܦ݂ܳܐ 2:10223 ܟܢܦ Noun side, edge, wing, bay, border 218 103 62044-273914 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-273915 - Feminine - - - - No - - -
ܕܝܡܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ 2:9293 ܝܡܐ Noun sea 193 95 62044-273916 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ 2:629 ܐܝܟܐ Particle where 13 18 62044-273917 - - - - - - No - - -
ܕܪܢܝܢ ܕ݁ܪܳܢܶܝܢ 2:20091 ܪܢܐ Verb meditate, think, consider, plan 544 209 62044-273918 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-273919 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܐܢ ܕ݁ܶܐܢ 2:1361 ܐܢ Particle if 20 24 62044-273920 - - - - - - No - - -
ܡܫܟܚܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ 2:21257 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62044-273921 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܢܕܚܘܢܗ ܢܶܕ݂ܚܽܘܢܳܗ 2:4287 ܕܚܐ Verb push away 88 53 62044-273922 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No Third Feminine Singular
ܠܐܠܦܐ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ 2:999 ܐܠܦ Noun ship, boat 18 23 62044-273923 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.