<-- Acts 26:19 | Acts 26:21 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 26:20

Acts 26:20 - ܐܶܠܳܐ ܐܰܟ݂ܪܙܶܬ݂ ܡܶܢ ܠܩܽܘܕ݂ܡܺܝܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܕ݂ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܪܝܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܘܳܐܦ݂ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ ܐܰܟ݂ܪܙܶܬ݂ ܕ݁ܰܢܬ݂ܽܘܒ݂ܽܘܢ ܘܢܶܬ݂ܦ݁ܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܫܳܘܶܝܢ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) but preached, at first to them who were in Darmsuk, and to them who were at Urishlem, and in all the districts of Jihud, and also to the Gentiles have I preached, that they should repent, and turn to Aloha, and do works worthy of repentance.

(Murdock) but I preached from the first to them in Damascus, and to them in Jerusalem and in all the villages of Judaea; and I preached also to the Gentiles, that they should repent, and should turn to God, and should do the works suitable to repentance.

(Lamsa) But I preached first to them of Damascus and at Jerusalem, and throughout all the villages of JudĀµa, and then to the Gentiles, that they might repent and turn to God and do works worthy of repentance.

(KJV) But shewed first unto them of Damascus, and at Jerusalem, and throughout all the coasts of Judaea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God, and do works meet for repentance.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62044-26200 - - - - - - No - - -
ܐܟܪܙܬ ܐܰܟ݂ܪܙܶܬ݂ 2:10567 ܟܪܙ Denominative preached, preach, proclaimed 225 105 62044-26201 First Common Singular - Perfect APHEL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-26202 - - - - - - No - - -
ܠܩܘܕܡܝܢ ܠܩܽܘܕ݂ܡܺܝܢ 2:18131 ܩܕܡ Noun before, front 492 190 62044-26203 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܠܗܢܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ 2:5062 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-26204 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܒܕܪܡܣܘܩ ܕ݁ܰܒ݂ܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ 2:4911 ܕܪܡܣܘܩ Proper Noun Damascus 98 58 62044-26205 - - - - - - No - - -
ܘܠܗܢܘܢ ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ 2:5059 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-26206 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ 2:332 ܐܘܪܫܠܡ Proper Noun Jerusalem 8 17 62044-26207 - - - - - - No - - -
ܘܕܒܟܠܗܝܢ ܘܕ݂ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ 2:10049 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-26208 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܩܘܪܝܐ ܩܽܘܪܝܳܐ 2:19081 ܩܪܝܬܐ Noun village, field 519 198 62044-26209 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܝܗܘܕ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ 2:8902 ܝܗܘܕ Proper Noun Judea 189 92 62044-262010 - - - - - - No - - -
ܘܐܦ ܘܳܐܦ݂ 2:1753 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-262011 - - - - - - No - - -
ܠܥܡܡܐ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15817 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-262012 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܟܪܙܬ ܐܰܟ݂ܪܙܶܬ݂ 2:10567 ܟܪܙ Denominative preached, preach, proclaimed 225 105 62044-262013 First Common Singular - Perfect APHEL No - - -
ܕܢܬܘܒܘܢ ܕ݁ܰܢܬ݂ܽܘܒ݂ܽܘܢ 2:22701 ܬܒ Verb return, repent, answer, vomit 603 233 62044-262014 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܘܢܬܦܢܘܢ ܘܢܶܬ݂ܦ݁ܢܽܘܢ 2:16818 ܦܢܐ Verb return, answer, give back, turn 450 175 62044-262015 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-262016 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-262017 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܥܒܕܘܢ ܘܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ 2:14929 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-262018 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܥܒܕܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ 2:15074 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 62044-262019 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܫܘܝܢ ܕ݁ܫܳܘܶܝܢ 2:20804 ܫܘܐ Verb worthy, equal, agree, spread, wipe, smooth 561 216 62044-262020 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܬܝܒܘܬܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:22726 ܬܒ Noun repentance 611 238 62044-262021 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.