<-- Acts 23:5 | Acts 23:7 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 23:6

Acts 23:6 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܕ݂ܰܥ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ ܘܡܶܢܶܗ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܩܥܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܟ݂ܶܢܫܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܰܚܰܝ ܐܶܢܳܐ ܦ݁ܪܺܝܫܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܰܪ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܘܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܡܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢ ܐ݈ܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And when Paulos knew that (part) of the people were of the Zadukoyee and (part) of it of the Pharishee, he cried in the assembly, Men, my brethren, I am a Pharisha, the son of Pharishee; and for the hope of the resurrection of the dead am I judged.

(Murdock) And, as Paul knew that a part of the people were of the Sadducees, and a part of the Pharisees, he cried out, in the assembly: Men, my brethren; I am a Pharisee the son of a Pharisee; and for the hope of the resurrection of the dead, I am judged.

(Lamsa) Now when Paul perceived that part of the people were Sad'du-cees, and the others were Phar'i-sees, he cried out in the assembly, Men, my brethren, I am a Phar'i-see, the son of a Phar'i-see: and it is because of the hope of the resurrection of the dead that I am here to be judged.

(KJV) But when Paul perceived that the one part were Sadducees, and the other Pharisees, he cried out in the council, Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee: of the hope and resurrection of the dead I am called in question.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-23060 - - - - - - No - - -
ܝܕܥ ܝܺܕ݂ܰܥ 2:8687 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62044-23061 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-23062 - - - - - - No - - -
ܕܡܢܗ ܕ݁ܡܶܢܶܗ 2:12162 ܡܢ Particle from 281 125 62044-23063 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܥܡܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ 2:15802 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-23064 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬܘܗܝ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:724 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-23065 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܙܕܘܩܝܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ 2:5524 ܙܕܘܩܝܐ Adjective Sadducee 110 63 62044-23066 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܡܢܗ ܘܡܶܢܶܗ 2:12174 ܡܢ Particle from 281 125 62044-23067 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܦܪܝܫܐ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ 2:17277 ܦܪܫ Participle Adjective Pharisee 460 179 62044-23068 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܩܥܐ ܩܥܳܐ 2:18764 ܩܥܐ Verb cry aloud, appeal to 512 196 62044-23069 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-230610 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܟܢܫܐ ܒ݁ܟ݂ܶܢܫܳܐ 2:10309 ܟܢܫ Noun gathering, multitude, council, assembly, crowd 219 103 62044-230611 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3490 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-230612 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62044-230613 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-230614 First Common Singular - - - No - - -
ܦܪܝܫܐ ܦ݁ܪܺܝܫܳܐ 2:17281 ܦܪܫ Participle Adjective Pharisee 460 179 62044-230615 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-230616 First Common Singular - - - Yes - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62044-230617 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܦܪܝܫܐ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ 2:17282 ܦܪܫ Participle Adjective Pharisee 460 179 62044-230618 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-230619 - - - - - - No - - -
ܣܒܪܐ ܣܰܒ݂ܪܳܐ 2:13771 ܣܒܪ Noun hope 359 146 62044-230620 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܝܡܬܐ ܕ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ 2:18387 ܩܡ Noun resurrection 504 193 62044-230621 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܝܬܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ 2:11507 ܡܬ Participle Adjective dead 269 121 62044-230622 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܬܕܝܢ ܡܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢ 2:24386 ܕܢ Denominative judge 95 56 62044-230623 First Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-230624 First Common Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.