<-- Acts 23:9 | Acts 23:11 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 23:10

Acts 23:10 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܫܓ݂ܽܘܫܝܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܚܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܺܠܺܝܰܪܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܦ݂ܰܫܚܽܘܢܶܗ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܫܠܰܚ ܠܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܢܶܚܛܦ݂ܽܘܢܶܗ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬ݂ܗܽܘܢ ܘܢܰܥܠܽܘܢܶܗ ܠܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And when there was a great commotion among them, the tribune feared lest they should tear Paulos in pieces, and he sent to the Rumoyee to come and carry him away from the midst of them, and take him into the fortress.

(Murdock) And, as there was great commotion among them, the Chiliarch was afraid lest they should tear Paul in pieces. And he sent Romans, to go and pluck him from their midst, and bring him into the castle.

(Lamsa) And because there was a great disturbance among them, the chief captain, fearing that they might tear Paul to pieces, sent Roman soldiers to go and seize him from among them and bring him into the castle.

(KJV) And when there arose a great dissension, the chief captain, fearing lest Paul should have been pulled in pieces of them, commanded the soldiers to go down, and to take him by force from among them, and to bring him into the castle.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-23100 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-23101 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܫܓܘܫܝܐ ܫܓ݂ܽܘܫܝܳܐ 2:20650 ܫܓܫ Noun riot, uproar, tumult, commotion 558 216 62044-23102 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܐ ܪܰܒ݁ܳܐ 2:19207 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62044-23103 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܝܢܬܗܘܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:2661 ܒܝܢܝ Particle between 42 35 62044-23104 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܕܚܠ ܕ݁ܚܶܠ 2:4308 ܕܚܠ Verb fear, fear 88 54 62044-23105 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-23106 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܟܠܝܪܟܐ ܟ݁ܺܠܺܝܰܪܟ݂ܳܐ 2:10190 ܟܠܝܪܟܐ Noun capt of a thousand 216 102 62044-23107 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܡܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ 2:11322 ܡܐ Particle lest 93 55 62044-23108 - - - - - - No - - -
ܢܦܫܚܘܢܗ ܢܦ݂ܰܫܚܽܘܢܶܗ 2:17338 ܦܫܚ Verb break off, cut off 467 181 62044-23109 Third Masculine Plural - Imperfect PAEL No Third Masculine Singular
ܠܦܘܠܘܣ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16456 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-231010 - - - - - - No - - -
ܘܫܠܚ ܘܰܫܠܰܚ 2:21352 ܫܠܚ Verb send 579 223 62044-231011 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܪܗܘܡܝܐ ܠܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ 2:19560 ܪܗܘܡܐ Adjective of Place Roman 531 203 62044-231012 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܢܐܬܘܢ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ 2:2110 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-231013 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܢܚܛܦܘܢܗ ܢܶܚܛܦ݂ܽܘܢܶܗ 2:6860 ܚܛܦ Verb seize, snatch 138 74 62044-231014 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No Third Masculine Singular
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-231015 - - - - - - No - - -
ܡܨܥܬܗܘܢ ܡܨܰܥܬ݂ܗܽܘܢ 2:12310 ܡܨܥ Noun middle, midst 295 130 62044-231016 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܢܥܠܘܢܗ ܘܢܰܥܠܽܘܢܶܗ 2:15615 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62044-231017 Third Masculine Plural - Imperfect APHEL No Third Masculine Singular
ܠܡܫܪܝܬܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ 2:22309 ܫܪܐ Noun encampment 309 134 62044-231018 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.