<-- Acts 22:2 | Acts 22:4 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 22:3

Acts 22:3 - ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܘܺܝܠܺܝܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܛܰܪܣܳܘܣ ܕ݁ܩܺܝܠܺܝܩܺܝܰܐ ܐܶܬ݂ܪܰܒ݁ܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܓ݂ܰܡܰܠܺܝܐܝܶܠ ܘܶܐܬ݂ܪܕ݂ܺܝܬ݂ ܓ݁ܡܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ ܘܺܐܝܬ݂ܰܝ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܛܰܢܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) I am a man a Jihudoya; and I was born in Tarsos of Cilicia, but was brought up in this city at the feet of Gamaliel, and instructed perfectly in the law of our fathers. And I was zealous for Aloha, even as all of you are also.

(Murdock) I am a man who am a Jew; and I was born in Tarsus of Cilicia, but was brought up in this city, at the feet of Gamaliel, and instructed perfectly in the law of our fathers; and I was zealous for God, as ye also all are.

(Lamsa) I am a Jew, born in Tarsus of Ci-li'cia, yet I was brought up in this city under the care and guidance of Ga-ma'li-el, and trained perfectly according to the law of our fathers, and was zealous toward God, just as you are also.

(KJV) I am verily a man which am a Jew, born in Tarsus, a city in Cilicia, yet brought up in this city at the feet of Gamaliel, and taught according to the perfect manner of the law of the fathers, and was zealous toward God, as ye all are this day.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-22030 First Common Singular - - - No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3489 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-22031 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-22032 First Common Singular - - - Yes - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ 2:8916 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-22033 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܝܠܝܕ ܘܺܝܠܺܝܕ݂ 2:25994 ܝܠܕ Verb beget, bear 192 94 62044-22034 First Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-22035 First Common Singular - - - Yes - - -
ܒܛܪܣܘܣ ܒ݁ܛܰܪܣܳܘܣ 2:8417 ܛܪܣܘܣ Proper Noun Tarsus 182 89 62044-22036 - - - - - - No - - -
ܕܩܝܠܝܩܝܐ ܕ݁ܩܺܝܠܺܝܩܺܝܰܐ 2:18578 ܩܝܠܝܩܝܐ Proper Noun Cilicia 504 192 62044-22037 - - - - - - No - - -
ܐܬܪܒܝܬ ܐܶܬ݂ܪܰܒ݁ܺܝܬ݂ 2:19259 ܪܒܐ Verb grow up, increase, nourish, increase 525 200 62044-22038 First Common Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-22039 - - - - - - No - - -
ܒܗܕܐ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5236 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-220310 - Feminine Singular - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-220311 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-220312 - - - - - - No - - -
ܓܢܒ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ 2:3934 ܓܒܐ Noun party, side, sect, part 58 44 62044-220313 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܪܓܠܘܗܝ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ 2:19405 ܪܓܠ Noun foot 529 201 62044-220314 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܓܡܠܝܐܝܠ ܕ݁ܓ݂ܰܡܰܠܺܝܐܝܶܠ 2:3845 ܓܡܠܝܐܝܠ Proper Noun Gamaliel 72 48 62044-220315 - - - - - - No - - -
ܘܐܬܪܕܝܬ ܘܶܐܬ݂ܪܕ݂ܺܝܬ݂ 2:19469 ܪܕܐ Verb journey, flow, chastise, instruct, flow, supply 529 201 62044-220316 First Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܓܡܝܪܐܝܬ ܓ݁ܡܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:3859 ܓܡܪ Adverb (ending with AiYT) perfectly, fully 72 48 62044-220317 - - - - - - No - - -
ܒܢܡܘܣܐ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13132 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62044-220318 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܒܗܬܢ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ 2:35 ܐܒ Noun father 2 13 62044-220319 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Plural
ܘܐܝܬܝ ܘܺܐܝܬ݂ܰܝ 2:744 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-220320 - - - - - - No First Common Singular
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-220321 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܛܢܢܐ ܛܰܢܳܢܳܐ 2:8254 ܛܢ Adjective zealot, zealous 177 88 62044-220322 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-220323 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62044-220324 - - - - - - No - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62044-220325 - - - - - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-220326 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-220327 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܟܠܟܘܢ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ 2:10089 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-220328 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܝܬܝܟܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:730 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-220329 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.