<-- Acts 21:27 | Acts 21:29 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 21:28

Acts 21:28 - ܟ݁ܰܕ݂ ܡܒ݂ܰܓ݁ܢܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܥܰܕ݁ܰܪܘ ܗܳܢܳܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܡܰܠܶܦ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܐ ܘܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܠܰܐܪܡܳܝܶܐ ܐܰܥܶܠ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܣܰܝܒ݂ܶܗ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) crying out, and saying, Men, sons of Israel, help ! This is the man who contrary to our people teacheth every where, and contrary to the law, and against this place. And also Aramoyee hath he brought into the temple, and profaned this holy place.

(Murdock) crying out and saying: Men, sons of Israel; help. This is the man, who teacheth in every place, against our people, and against the law, and against this place; and he hath also brought Gentiles into the temple, and hath polluted this holy place.

(Lamsa) And cried out, saying, Men of Israel, help: This is the man who teaches everywhere against our people, against the law, and against this place; and further, he has brought Syr-i-ans into the temple, and has defiled this holy place.

(KJV) Crying out, Men of Israel, help: This is the man, that teacheth all men every where against the people, and the law, and this place: and further brought Greeks also into the temple, and hath polluted this holy place.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-21280 - - - - - - No - - -
ܡܒܓܢܝܢ ܡܒ݂ܰܓ݁ܢܺܝܢ 2:2328 ܒܓܢ Denominative cry out 35 32 62044-21281 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܘܐܡܪܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ 2:1298 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-21282 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3490 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-21283 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܢܝ ܒ݁ܢܰܝ 2:3230 ܒܪ Noun son 53 40 62044-21284 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܐܝܣܪܝܠ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ 2:700 ܐܝܣܪܐܝܠ Proper Noun Israel 14 20 62044-21285 - - - - - - No - - -
ܥܕܪܘ ܥܰܕ݁ܰܪܘ 2:15246 ܥܕܪ Verb help, profit, advantage 401 159 62044-21286 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-21287 - Masculine Singular - - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-21288 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3489 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-21289 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܘܩܒܠ ܕ݁ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ 2:17899 ܩܒܠ Particle against, near, toward, resist, opposite to 238 110 62044-212810 - - - - - - No - - -
ܥܡܐ ܥܰܡܳܐ 2:15820 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-212811 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܠܢ ܕ݁ܺܝܠܰܢ 2:4396 ܕܝܠ Particle own 90 54 62044-212812 - - - - - - No First Common Plural
ܡܠܦ ܡܰܠܶܦ݂ 2:9227 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62044-212813 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܒܟܠ ܒ݁ܟ݂ܽܠ 2:10007 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-212814 - Masculine - - - - No - - -
ܕܘܟܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܐ 2:4239 ܕܘܟ Noun place 86 53 62044-212815 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܘܠܘܩܒܠ ܘܠܽܘܩܒ݂ܰܠ 2:17901 ܩܒܠ Particle against, near, toward, resist, opposite to 238 110 62044-212816 - - - - - - No - - -
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62044-212817 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܘܩܒܠ ܘܠܽܘܩܒ݂ܰܠ 2:17901 ܩܒܠ Particle against, near, toward, resist, opposite to 238 110 62044-212818 - - - - - - No - - -
ܐܬܪܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ 2:2201 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62044-212819 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-212820 - Masculine Singular - - - No - - -
ܘܐܦ ܘܳܐܦ݂ 2:1753 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-212821 - - - - - - No - - -
ܠܐܪܡܝܐ ܠܰܐܪܡܳܝܶܐ 2:1949 ܐܪܡ Adjective of Place Gentile, Aramaean 28 30 62044-212822 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܥܠ ܐܰܥܶܠ 2:15586 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62044-212823 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܠܗܝܟܠܐ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ 2:5180 ܗܝܟܠ Noun temple, sanctuary 103 60 62044-212824 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܣܝܒܗ ܘܣܰܝܒ݂ܶܗ 2:14098 ܣܝܒ Verb defile 374 150 62044-212825 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No Third Masculine Singular
ܠܐܬܪܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ 2:2215 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62044-212826 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-212827 - Masculine Singular - - - No - - -
ܩܕܝܫܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ 2:18161 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 62044-212828 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.