<-- Acts 21:23 | Acts 21:25 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 21:24

Acts 21:24 - ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܙܶܠ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܰܐܦ݁ܶܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܰܦ݂ܩܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܓ݂ܪܥܽܘܢ ܪܺܫܰܝܗܽܘܢ ܘܡܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܳܐ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܥܠܰܝܟ݁ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠ ܗ݈ܽܘ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܫܳܠܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܢܳܛܰܪ ܀

Translations

(Etheridge) Take them, and go, purify with them, and lay out upon them the expenses, that they may shave their heads; and it will be known to every man that what hath been said against thee is false, and that thou fulfillest and keepest the law.

(Murdock) Take them, and go and purify thyself with them, and pay the expenses along with them, as they shall shave their heads; that every one may know, that what is said against thee is false, and that thou fulfillest and observest the law.

(Lamsa) Take them and go purify yourself with them, and pay their expenses so that they may shave their heads: then every one will know that what has been said against you is false, and that you yourself have fulfilled the law and obey it.

(KJV) Them take, and purify thyself with them, and be at charges with them, that they may shave their heads: and all may know that those things, whereof they were informed concerning thee, are nothing; but that thou thyself also walkest orderly, and keepest the law.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܒܪ ܕ݁ܒ݂ܰܪ 2:4086 ܕܒܪ Verb lead, take, rule, guide, conduct 82 52 62044-21240 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-21241 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܘܙܠ ܘܙܶܠ 2:375 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62044-21242 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܐܬܕܟܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܳܐ 2:4547 ܕܟܐ Verb pure, cleanse 91 55 62044-21243 Second Masculine Singular - Imperative ETHPAEL No - - -
ܥܡܗܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ 2:15788 ܥܡ Particle with 416 164 62044-21244 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܐܦܩ ܘܰܐܦ݁ܶܩ 2:13369 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-21245 Second Masculine Singular - Imperative APHEL No - - -
ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ 2:15705 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-21246 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܢܦܩܬܐ ܢܰܦ݂ܩܳܬ݂ܳܐ 2:13443 ܢܦܩ Noun expense, cost, outlay, payment 346 142 62044-21247 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62044-21248 - - - - - - No - - -
ܕܢܓܪܥܘܢ ܕ݁ܢܶܓ݂ܪܥܽܘܢ 2:4014 ܓܪܥ Verb shave 79 51 62044-21249 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܪܫܝܗܘܢ ܪܺܫܰܝܗܽܘܢ 2:19966 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62044-212410 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܡܬܝܕܥܐ ܘܡܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܳܐ 2:8680 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62044-212411 Third Feminine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܠܟܠܢܫ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ 2:1474 ܐܢܫ Noun every one 216 102 62044-212412 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܕܡܕܡ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11406 ܡܕܡ Noun something 253 116 62044-212413 - Common - - - - No - - -
ܕܐܬܐܡܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ 2:1278 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-212414 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܥܠܝܟ ܥܠܰܝܟ݁ 2:15707 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-212415 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܕܓܠ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠ 2:4182 ܕܓܠ Adjective false, liar 83 52 62044-212416 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-212417 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܘܐܢܬ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ 2:1487 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-212418 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܠܢܡܘܣܐ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13144 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62044-212419 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܠܡ ܫܳܠܶܡ 2:30493 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62044-212420 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-212421 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܘܢܛܪ ܘܢܳܛܰܪ 2:27331 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 62044-212422 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.