<-- Acts 21:15 | Acts 21:17 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 21:16

Acts 21:16 - ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡܰܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܡܶܢ ܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܒ݂ܺܝܪܺܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܚܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܡܢܰܣܳܘܢ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܦ݁ܪܳܘܣ ܕ݁ܰܢܩܰܒ݁ܠܰܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) And there went with us men, disciples, from Cesarea, who conducted with them a certain brother of the first disciples whose name was Mnason, and he was from Kypros, to receive us into his house.

(Murdock) And some disciples of Caesarea went along with us, taking with them a brother from among the earlier disciples, whose name was Mnason, and who was from Cyprus; that he might entertain us at his house.

(Lamsa) And there came with us some of the disciples from Cµs-a-re'a, bringing with them a brother who was among the first converts, named Mna'son, a native of Cyprus, who had before received us at his house.

(KJV) There went with us also certain of the disciples of Caesarea, and brought with them one Mnason of Cyprus, an old disciple, with whom we should lodge.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܬܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ 2:2135 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-21160 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-21161 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܡܢ ܥܰܡܰܢ 2:15795 ܥܡ Particle with 416 164 62044-21162 - - - - - - No First Common Plural
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1428 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-21163 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܬܠܡܝܕܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ 2:11241 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62044-21164 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-21165 - - - - - - No - - -
ܩܣܪܝܐ ܩܶܣܰܪܺܝܰܐ 2:18748 ܩܣܪܝܐ Proper Noun Caesarea 512 196 62044-21166 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-21167 - - - - - - No - - -
ܕܒܝܪܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܪܺܝܢ 2:4083 ܕܒܪ Verb lead, take, rule, guide, conduct 82 52 62044-21168 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܥܡܗܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ 2:15788 ܥܡ Particle with 416 164 62044-21169 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܚܐ ܐܰܚܳܐ 2:393 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62044-211610 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-211611 - Masculine - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-211612 - - - - - - No - - -
ܬܠܡܝܕܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ 2:11241 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62044-211613 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܩܕܡܝܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ 2:18124 ܩܕܡ Adjective first, fore 490 189 62044-211614 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܫܡܗ ܕ݁ܰܫܡܶܗ 2:21595 ܫܡ Noun name 583 225 62044-211615 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-211616 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܢܣܘܢ ܡܢܰܣܳܘܢ 2:12236 ܡܢܣܘܢ Proper Noun Mnason 282 126 62044-211617 - - - - - - No - - -
ܘܐܝܬܘܗܝ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:743 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-211618 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-211619 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-211620 - - - - - - No - - -
ܩܘܦܪܘܣ ܩܽܘܦ݁ܪܳܘܣ 2:18404 ܩܘܦܪܘܣ Proper Noun Cyprus 497 191 62044-211621 - - - - - - No - - -
ܕܢܩܒܠܢ ܕ݁ܰܢܩܰܒ݁ܠܰܢ 2:17941 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62044-211622 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No First Common Plural
ܒܒܝܬܗ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ 2:2693 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62044-211623 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.