<-- Acts 21:12 | Acts 21:14 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 21:13

Acts 21:13 - ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܳܟ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܫܳܚܩܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ ܠܠܶܒ݁ܝ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܣܰܪ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܡܛܰܝܰܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܶܐܡܽܘܬ݂ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܚܠܳܦ݂ ܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܀

Translations

(Etheridge) THEN answered Paulos and said, What do you, weeping and bruising my heart? For not to be bound only am I prepared, but also to die in Urishlem, for the sake of the name of our Lord Jeshu Meshiha.

(Murdock) Then Paul answered and said: What do ye, weeping and crushing my heart ? For I am prepared, not only to be bound, but also to die at Jerusalem, for the name of our Lord Jesus Messiah.

(Lamsa) Then Paul answered and said, Why do you weep and break my heart? For I am ready not only to be bound, but also to die at Jerusalem, for the sake of the name of our LORD Jesus Christ.

(KJV) Then Paul answered, What mean ye to weep and to break mine heart? for I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62044-21130 - - - - - - No - - -
ܥܢܐ ܥܢܳܐ 2:15985 ܥܢܐ Verb answer 419 165 62044-21131 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-21132 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-21133 - - - - - - No - - -
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62044-21134 - - - - - - No - - -
ܥܒܕܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ 2:28180 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-21135 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-21136 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܕܒܟܝܢ ܕ݁ܒ݂ܳܟ݂ܶܝܢ 2:3228 ܒܟܐ Verb weep 45 36 62044-21137 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-21138 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܘܫܚܩܝܢ ܘܫܳܚܩܺܝܢ 2:30321 ܫܚܩ Verb break, harass 572 220 62044-21139 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-211310 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-211311 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܠܒܝ ܠܠܶܒ݁ܝ 2:10968 ܠܒ Noun heart 233 108 62044-211312 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-211313 First Common Singular - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62044-211314 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-211315 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-211316 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܐܬܐܣܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܣܰܪ 2:1688 ܐܣܪ Verb bind, fasten 25 27 62044-211317 First Common Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܒܠܚܘܕ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ 2:11149 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 62044-211318 - - - - - - No - - -
ܡܛܝܒ ܡܛܰܝܰܒ݂ 2:25585 ܛܘܒ Verb ready 168 85 62044-211319 First Masculine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-211320 First Common Singular - - - Yes - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62044-211321 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-211322 - - - - - - No - - -
ܕܐܡܘܬ ܕ݁ܶܐܡܽܘܬ݂ 2:11444 ܡܬ Verb dead, die, death 260 118 62044-211323 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܐܘܪܫܠܡ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ 2:329 ܐܘܪܫܠܡ Proper Noun Jerusalem 8 17 62044-211324 - - - - - - No - - -
ܚܠܦ ܚܠܳܦ݂ 2:7196 ܚܠܦ Particle for, instead 144 76 62044-211325 - - - - - - No - - -
ܫܡܗ ܫܡܶܗ 2:21613 ܫܡ Noun name 583 225 62044-211326 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܪܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ 2:12378 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62044-211327 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62044-211328 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.