<-- Acts 20:8 | Acts 20:10 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 20:9

Acts 20:9 - ܘܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܠܰܝܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܐܶܘܛܽܟ݂ܳܘܣ ܒ݁ܟ݂ܰܘܬ݂ܳܐ ܘܫܳܡܰܥ ܘܰܛܒ݂ܰܥ ܒ݁ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܓ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܒ݂ܫܶܢܬ݂ܶܗ ܢܦ݂ܰܠ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܡܶܕ݂ܝܳܪܺܝܢ ܘܶܐܫܬ݁ܩܶܠ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And a certain youth whose name was Eutikos sat in a window and heard. And he had sunk into a heavy sleep while Paulos prolonged his discourse, and in his sleep he fell from the third floor, and was taken up as dead.

(Murdock) And a young man named Eutychus was sitting in a window and listening. And while Paul prolonged his discourse, he sunk into a deep sleep; and, in his sleep, he fell from the third loft, and was taken up as dead.

(Lamsa) And a young man named Eu'ty-chus was sitting at the floor opening above and listening, and as Paul prolonged his speech, the youth fell into a deep sleep, and while asleep he fell down from the third loft, and was taken up as dead.

(KJV) And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep: and as Paul was long preaching, he sunk down with sleep, and fell down from the third loft, and was taken up dead.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܝܬܒ ܘܝܳܬ݂ܶܒ݂ 2:9602 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 62044-20090 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-20091 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܠܝܡܐ ܥܠܰܝܡܳܐ 2:15738 ܥܠܝܡܐ Noun man, young man, youth 415 163 62044-20092 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-20093 - Masculine - - - - No - - -
ܕܫܡܗ ܕ݁ܰܫܡܶܗ 2:21595 ܫܡ Noun name 583 225 62044-20094 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-20095 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܘܛܟܘܣ ܐܶܘܛܽܟ݂ܳܘܣ 2:267 ܐܘܛܝܟܘܣ Proper Noun Eutychus 5 15 62044-20096 - - - - - - No - - -
ܒܟܘܬܐ ܒ݁ܟ݂ܰܘܬ݂ܳܐ 2:9974 ܟܘܬܐ Noun window, lattice 212 101 62044-20097 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܫܡܥ ܘܫܳܡܰܥ 2:21736 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62044-20098 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܛܒܥ ܘܰܛܒ݂ܰܥ 2:8045 ܛܒܥ Verb seal, sink, drown, stamp 166 85 62044-20099 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܫܢܬܐ ܒ݁ܫܶܢܬ݂ܳܐ 2:22007 ܫܢܬܐ Noun sleep 588 228 62044-200910 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܩܝܪܬܐ ܝܰܩܺܝܪܬ݁ܳܐ 2:9475 ܝܩܪ Adjective heavy, precious 196 97 62044-200911 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-200912 - - - - - - No - - -
ܐܓܪ ܐܰܓ݁ܰܪ 2:12700 ܢܓܪ Verb prolonged, long, patient 328 137 62044-200913 Second Masculine Singular - Imperative APHEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-200914 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܡܠܬܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12081 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62044-200915 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-200916 - - - - - - No - - -
ܘܒܫܢܬܗ ܘܰܒ݂ܫܶܢܬ݂ܶܗ 2:22009 ܫܢܬܐ Noun sleep 588 228 62044-200917 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܢܦܠ ܢܦ݂ܰܠ 2:13293 ܢܦܠ Verb fall 344 142 62044-200918 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-200919 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-200920 - - - - - - No - - -
ܬܠܬܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ 2:22835 ܬܠܬ Numeral three 614 239 62044-200921 - Masculine - - - - No - - -
ܡܕܝܪܝܢ ܡܶܕ݂ܝܳܪܺܝܢ 2:4868 ܕܪ Noun floor, loft 253 115 62044-200922 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܘܐܫܬܩܠ ܘܶܐܫܬ݁ܩܶܠ 2:22168 ܫܩܠ Verb take up, bear 594 229 62044-200923 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-200924 - - - - - - No - - -
ܡܝܬ ܡܺܝܬ݂ 2:11513 ܡܬ Verb dead, die, death 260 118 62044-200925 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.