<-- Acts 20:6 | Acts 20:8 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 20:7

Acts 20:7 - ܘܰܒ݂ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܩܨܶܐ ܐܶܘܟ݂ܰܪܺܣܛܺܝܰܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݁ܽܘܩ ܠܶܗ ܘܰܐܓ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) AND on the first day in the week, when we were assembled to break the eucharist, Paulos discoursed with them, because the day following he was to depart; and he prolonged his discourse until the dividing of the night.

(Murdock) And on the first day of the week, when we assembled to break the eucharist, Paul discoursed with them, because he was to depart the next day; and he continued his discourse till midnight.

(Lamsa) And on the first day of the week, while the disciples were assembled to break bread, Paul preached to them, and because he was ready to leave the next day, he prolonged his speech until midnight.

(KJV) And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow; and continued his speech until midnight.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܒܝܘܡܐ ܘܰܒ݂ܝܰܘܡܳܐ 2:8989 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-20070 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܕ ܕ݁ܚܰܕ݂ 2:6231 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-20071 - Masculine - - - - No - - -
ܒܫܒܐ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ 2:20618 ܫܒܬܐ Noun Sabbath 558 215 62044-20072 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-20073 - - - - - - No - - -
ܟܢܝܫܝܢܢ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢܰܢ 2:10279 ܟܢܫ Verb assemble, gather 219 103 62044-20074 First Masculine Plural - Passive Participle PEAL No First Common Plural
ܕܢܩܨܐ ܕ݁ܢܶܩܨܶܐ 2:18800 ܩܨܐ Verb break 515 196 62044-20075 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܐܘܟܪܣܛܝܐ ܐܶܘܟ݂ܰܪܺܣܛܺܝܰܐ 2:269 ܐܘܟܪܣܛܝܐ Noun Eucharist 5 15 62044-20076 - Feminine Singular - - - No - - -
ܡܡܠܠ ܡܡܰܠܶܠ 2:12055 ܡܠ Verb speak 273 122 62044-20077 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-20078 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܡܗܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ 2:15788 ܥܡ Particle with 416 164 62044-20079 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-200710 - - - - - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-200711 - - - - - - No - - -
ܕܠܝܘܡܐ ܕ݁ܰܠܝܰܘܡܳܐ 2:8988 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-200712 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܢܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ 2:7675 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62044-200713 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܬܝܕ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ 2:16307 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 62044-200714 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-200715 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܢܦܘܩ ܕ݁ܢܶܦ݁ܽܘܩ 2:13351 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-200716 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-200717 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܐܓܪ ܘܰܐܓ݁ܰܪ 2:12708 ܢܓܪ Verb prolonged, long, patient 328 137 62044-200718 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-200719 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܡܡܠܠܘ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ 2:12045 ܡܠ Verb speak 273 122 62044-200720 - - - - Infinitive PAEL No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62044-200721 - - - - - - No - - -
ܠܦܠܓܗ ܠܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ 2:16705 ܦܠܓ Noun half, middle 447 174 62044-200722 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܠܠܝܐ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ 2:11203 ܠܝܠܝ Noun night 242 111 62044-200723 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.