<-- Acts 20:5 | Acts 20:7 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 20:6

Acts 20:6 - ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܦ݂ܰܩܢ ܡܶܢ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܳܝܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܛܺܝܪܶܐ ܘܰܪܕ݂ܰܝܢ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܝܢ ܠܰܛܪܳܘܰܐܣ ܠܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܘܰܗܘܰܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But we went forth from Philipos, a city of the Makedunoyee, after the days of the Phatiree, and voyaged by sea and came to Troas in five days, and there were we seven days.

(Murdock) And we departed from Philippi, a city of the Macedonians, after the days of unleavened bread; and proceeded by water and arrived at Troas in five days, and remained there seven days.

(Lamsa) But we departed from the Mac-e-do'ni-an city of Phi-lip'pi, after the days of unleavened bread, and sailed and arrived at Tro'as in five days, where we staved seven days;

(KJV) And we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread, and came unto them to Troas in five days; where we abode seven days.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܚܢܢ ܚܢܰܢ 2:1377 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-20060 First Common Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-20061 - - - - - - No - - -
ܢܦܩܢ ܢܦ݂ܰܩܢ 2:13415 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-20062 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-20063 - - - - - - No - - -
ܦܝܠܝܦܘܣ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ 2:16568 ܦܝܠܝܦܘܣ Proper Noun Philip 444 173 62044-20064 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-20065 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܩܕܘܢܝܐ ܕ݁ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܳܝܶܐ 2:12327 ܡܩܕܘܢܝܐ Adjective of Place Macedonian 296 130 62044-20066 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܬܪ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ 2:2219 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62044-20067 - - - - - - No - - -
ܝܘܡܬܐ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ 2:9003 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-20068 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܦܛܝܪܐ ܕ݁ܦ݂ܰܛܺܝܪܶܐ 2:16536 ܦܛܪ Adjective unleavened, Unleavened Bread 443 172 62044-20069 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܪܕܝܢ ܘܰܪܕ݂ܰܝܢ 2:19475 ܪܕܐ Verb journey, flow, chastise, instruct, flow, supply 529 201 62044-200610 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܝܡܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ 2:9291 ܝܡܐ Noun sea 193 95 62044-200611 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܝܢ ܘܶܐܬ݂ܰܝܢ 2:2137 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-200612 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܛܪܘܐܣ ܠܰܛܪܳܘܰܐܣ 2:8402 ܛܪܘܐܘܣ Proper Noun Troas 181 89 62044-200613 - - - - - - No - - -
ܠܝܘܡܬܐ ܠܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ 2:9010 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-200614 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܚܡܫܐ ܚܰܡܫܳܐ 2:7282 ܚܡܫ Numeral five 147 77 62044-200615 - Masculine - - - - No - - -
ܘܗܘܝܢ ܘܰܗܘܰܝܢ 2:5122 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-200616 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 62044-200617 - - - - - - No - - -
ܝܘܡܬܐ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ 2:9003 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-200618 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܫܒܥܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ 2:20517 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 62044-200619 - Masculine - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.