<-- Acts 20:12 | Acts 20:14 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 20:13

Acts 20:13 - ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܚܶܬ݂ܢ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ ܘܰܪܕ݂ܰܝܢ ܠܘܰܥܕ݁ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܣܳܘܣ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܕ݁ܰܢܩܰܒ݁ܠܺܝܘܗ݈ܝ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܩܰܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܙܰܠ ܗ݈ܘܳܐ ܗܽܘ ܒ݁ܝܰܒ݂ܫܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But we went down to the ship, and voyaged to the port [Portus. But Tremellius, G. Faber, Buxtorf, and Trostius say, Caetus, congregatio. Schaaff seems to prefer caetus.] of Thesos, because there we were to receive Paulos, for thus he had instructed us, while he himself would proceed by land.

(Murdock) And we went on board the ship, and sailed to the port of Thesos; because, there we were to take in Paul: for so had he bidden us, when he proceeded on by land.

(Lamsa) But we went on board the ship, and sailed to the port of As'sos, where we were to take in Paul: as he had commanded us when he left to travel by land.

(KJV) And we went before to ship, and sailed unto Assos, there intending to take in Paul: for so had he appointed, minding himself to go afoot.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܚܢܢ ܚܢܰܢ 2:1377 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-20130 First Common Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-20131 - - - - - - No - - -
ܢܚܬܢ ܢܚܶܬ݂ܢ 2:12943 ܢܚܬ Verb descend 336 139 62044-20132 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܐܠܦܐ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ 2:999 ܐܠܦ Noun ship, boat 18 23 62044-20133 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܪܕܝܢ ܘܰܪܕ݂ܰܝܢ 2:19475 ܪܕܐ Verb journey, flow, chastise, instruct, flow, supply 529 201 62044-20134 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܘܥܕܐ ܠܘܰܥܕ݁ܳܐ 2:5401 ܘܥܕ Noun appointed, approach 108 62 62044-20135 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܣܘܣ ܕ݁ܬ݂ܰܣܳܘܣ 2:22909 ܬܣܘܣ Proper Noun Thasos 617 240 62044-20136 - - - - - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-20137 - - - - - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62044-20138 - - - - - - No - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 62044-20139 - - - - - - No - - -
ܥܬܝܕܝܢ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ 2:28548 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 62044-201310 First Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ 2:30888 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-201311 First Common Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܢܩܒܠܝܘܗܝ ܕ݁ܰܢܩܰܒ݁ܠܺܝܘܗ݈ܝ 2:17940 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62044-201312 First Common Plural - Imperfect PAEL No Third Masculine Singular
ܠܦܘܠܘܣ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16456 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-201313 - - - - - - No - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62044-201314 - - - Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62044-201315 - - - - - - No - - -
ܦܩܕ ܦ݁ܩܰܕ݂ 2:17023 ܦܩܕ Verb command 454 177 62044-201316 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-201317 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62044-201318 - - - - - - No First Common Plural
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-201319 - - - - - - No - - -
ܐܙܠ ܐܶܙܰܠ 2:341 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62044-201320 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-201321 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-201322 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܒܝܒܫܐ ܒ݁ܝܰܒ݂ܫܳܐ 2:8532 ܝܒܫ Noun land, earth 185 90 62044-201323 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.