<-- Acts 19:26 | Acts 19:28 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 19:27

Acts 19:27 - ܘܠܰܘ ܗܳܕ݂ܶܐ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܪܣܝܳܐ ܘܒ݂ܳܛܠܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܰܐܪܛܶܡܺܝܣ ܐܰܠܳܗܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܚܫܶܒ݂ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܘܳܐܦ݂ ܗܺܝ ܐܰܠܳܗܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܣܺܝܰܐ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܣܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܳܗ ܡܶܬ݁ܫܺܝܛܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And not only is this business defamed and brought to an end, but also the temple of Artemis the great goddess is reputed as nothing, and she also, the goddess of all Asia, and (whom) all the nations worship, is despised.

(Murdock) And not only is this occupation slandered and impeded, but also the temple of the great goddess Diana is accounted as nothing; and likewise the goddess herself of all Asia, and whom all nations worship, is contemned.

(Lamsa) So that not only is this craft doomed, but also the temple of the great goddess Ar'temis will be disregarded, and the goddess of all Asia Minor, even she whom all peoples worship, will be despised.

(KJV) So that not only this our craft is in danger to be set at nought; but also that the temple of the great goddess Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worshippeth.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܘ ܘܠܰܘ 2:5024 ܗܘ Pronoun no, not 236 109 62044-19270 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-19271 - Feminine Singular - - - No - - -
ܨܒܘܬܐ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:17526 ܨܒܐ Noun thing, matter, affair 472 183 62044-19272 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܠܚܘܕ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ 2:11149 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 62044-19273 - - - - - - No - - -
ܡܬܦܪܣܝܐ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܪܣܝܳܐ 2:17135 ܦܪܣܝ Verb expose 463 179 62044-19274 Third Feminine Singular - Participles ETHPARAL No - - -
ܘܒܛܠܐ ܘܒ݂ܳܛܠܳܐ 2:2563 ܒܛܠ Verb idle, cease, care, annul 42 35 62044-19275 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62044-19276 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-19277 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-19278 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܗܝܟܠܐ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ 2:5173 ܗܝܟܠ Noun temple, sanctuary 103 60 62044-19279 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܪܛܡܝܣ ܕ݁ܰܐܪܛܶܡܺܝܣ 2:1900 ܐܪܛܡܝܣ Proper Noun Artemis 28 30 62044-192710 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܬܐ ܐܰܠܳܗܬ݁ܳܐ 2:940 ܐܠܗ Noun goddess 17 22 62044-192711 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܬܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:19217 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62044-192712 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܬܚܫܒ ܡܶܬ݂ܚܫܶܒ݂ 2:7784 ܚܫܒ Verb think, reckon, deliberate 160 82 62044-192713 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-192714 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62044-192715 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-192716 - - - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62044-192717 - Common - - - - No - - -
ܘܐܦ ܘܳܐܦ݂ 2:1753 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-192718 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗܺܝ 2:5009 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-192719 Third Feminine Singular - - - No - - -
ܐܠܗܬܐ ܐܰܠܳܗܬ݁ܳܐ 2:940 ܐܠܗ Noun goddess 17 22 62044-192720 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܠܗ ܕ݁ܟ݂ܽܠܳܗ 2:10028 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-192721 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܐܣܝܐ ܐܰܣܺܝܰܐ 2:1573 ܐܣܝܐ Proper Noun Asia 23 26 62044-192722 - - - - - - No - - -
ܘܟܠܗܘܢ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10056 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-192723 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܥܡܡܐ ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15825 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-192724 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܣܓܕܝܢ ܣܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ 2:13963 ܣܓܕ Verb worship, homage 360 146 62044-192725 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62044-192726 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܡܬܫܝܛܐ ܡܶܬ݁ܫܺܝܛܳܐ 2:20973 ܫܛ Verb despise, contempt 564 218 62044-192727 Third Feminine Singular - Participles ETHPEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.