<-- Acts 19:25 | Acts 19:27 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 19:26

Acts 19:26 - ܘܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܚܳܙܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܰܒ݂ܢܰܝ ܐܶܦ݂ܶܣܳܘܣ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܣܺܝܰܐ ܐܰܦ݁ܺܝܣ ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܐܗܦ݁ܶܟ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܕ݁ܠܰܘ ܐܰܠܳܗܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܰܝ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) and you also hear and see, that not only the sons of Ephesos, but also many of all Asia, this Paulos persuadeth, and hath perverted them, saying, that there be no gods which by the hands of men are made.

(Murdock) And ye also know and see, that not only the citizens of Ephesus, but also the mass of all Asia, this Paul hath persuaded and enticed away, by saying, that those are not gods, which are made by the hands of men.

(Lamsa) You also hear and see that not only the Ephe'si-ans, but almost throughout all Asia Minor, this Paul has persuaded, and turned away many people simply by saying that gods made by the hands of men are not gods,

(KJV) Moreover ye see and hear, that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, this Paul hath persuaded and turned away much people, saying that they be no gods, which are made with hands:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܦ ܘܳܐܦ݂ 2:1753 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-19260 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-19261 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܫܡܥܝܢ ܫܳܡܥܺܝܢ 2:30553 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62044-19262 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-19263 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܘܚܙܝܢ ܘܚܳܙܶܝܢ 2:25177 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-19264 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-19265 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-19266 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-19267 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܠܚܘܕ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ 2:11149 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 62044-19268 - - - - - - No - - -
ܠܒܢܝ ܠܰܒ݂ܢܰܝ 2:3299 ܒܪ Noun son 53 40 62044-19269 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܐܦܣܘܣ ܐܶܦ݂ܶܣܳܘܣ 2:1809 ܐܦܣܘܣ Proper Noun Ephesus 26 29 62044-192610 - - - - - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62044-192611 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-192612 - - - - - - No - - -
ܠܣܘܓܐܐ ܠܣܽܘܓ݂ܳܐܐ 2:13942 ܣܓܐ Noun multitude, abundance 363 148 62044-192613 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܠܗ ܕ݁ܟ݂ܽܠܳܗ 2:10028 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-192614 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܐܣܝܐ ܐܰܣܺܝܰܐ 2:1573 ܐܣܝܐ Proper Noun Asia 23 26 62044-192615 - - - - - - No - - -
ܐܦܝܣ ܐܰܦ݁ܺܝܣ 2:16588 ܦܝܣ Denominative persuade, convince 444 173 62044-192616 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-192617 - Masculine Singular - - - No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-192618 - - - - - - No - - -
ܘܐܗܦܟ ܘܰܐܗܦ݁ܶܟ݂ 2:5311 ܗܦܟ Verb turn, return, conduct 106 61 62044-192619 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-192620 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-192621 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܠܘ ܕ݁ܠܰܘ 2:5001 ܗܘ Pronoun no, not 236 109 62044-192622 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܶܐ 2:906 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-192623 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-192624 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-192625 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܒܐܝܕܝ ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܰܝ 2:593 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62044-192626 - Feminine Plural Construct - - No - - -
ܒܢܝܢܫܐ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ 2:1439 ܐܢܫ Noun human 56 40 62044-192627 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܡܬܥܒܕܝܢ ܡܶܬ݂ܥܰܒ݂ܕ݁ܺܝܢ 2:14962 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-192628 Third Masculine Plural - Participles ETHPEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.