<-- Acts 18:28 | Acts 19:2 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 19:1

Acts 19:1 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܦ݁ܳܠܳܘ ܒ݁ܩܳܘܪܺܢܬ݂ܳܘܣ ܐܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܥܶܠܳܝܶܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܰܚ ܬ݁ܰܡܳܢ ܀

Translations

(Etheridge) AND while Apolu was in Kurinthos, Paulos itinerated through the upper countries unto Ephesos; and he asked those disciples whom he found there,

(Murdock) And while Apollos was at Corinth, Paul travelled over the upper countries to Ephesus. And he inquired of the disciples whom he found there,

(Lamsa) AND it came to pass, that while Apol'los was at Cor'inth, Paul traveled through the northern countries and came to Eph'e-sus, and inquired of the disciples whom he found there,

(KJV) And it came to pass, that, while Apollos was at Corinth, Paul having passed through the upper coasts came to Ephesus: and finding certain disciples,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-19010 - - - - - - No - - -
ܐܝܬܘܗܝ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:724 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-19011 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-19012 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܦܠܘ ܐܰܦ݁ܳܠܳܘ 2:1800 ܐܦܠܘ Proper Noun Apollos 26 28 62044-19013 - - - - - - No - - -
ܒܩܘܪܢܬܘܣ ܒ݁ܩܳܘܪܺܢܬ݂ܳܘܣ 2:18417 ܩܘܪܝܢܬܘܣ Proper Noun Corinth 498 191 62044-19014 - - - - - - No - - -
ܐܬܟܪܟ ܐܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ 2:10610 ܟܪܟ Verb wrap, go around, lead about 226 106 62044-19015 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-19016 - - - - - - No - - -
ܒܐܬܪܘܬܐ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܳܐ 2:2205 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62044-19017 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܥܠܝܐ ܥܶܠܳܝܶܐ 2:15725 ܥܠܐ Adjective Most High, upper, exalted, lofty 414 163 62044-19018 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ 2:2132 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-19019 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܐܦܣܘܣ ܠܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ 2:1812 ܐܦܣܘܣ Proper Noun Ephesus 26 29 62044-190110 - - - - - - No - - -
ܘܡܫܐܠ ܘܰܡܫܰܐܶܠ 2:20381 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62044-190111 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-190112 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܬܠܡܝܕܐ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ 2:11237 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62044-190113 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62044-190114 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܫܟܚ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܰܚ 2:21214 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62044-190115 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 62044-190116 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.