<-- Acts 18:23 | Acts 18:25 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 18:24

Acts 18:24 - ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܦ݁ܳܠܳܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܛܽܘܗܡܶܗ ܡܶܢ ܐܰܠܶܟ݁ܣܰܢܕ݁ܪܺܝܰܐ ܘܰܪܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܰܡܕ݂ܳܩ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܀

Translations

(Etheridge) And a certain man whose name was Apolu, a Jihudoya, who was by family of Aleksandria, and erudite in speech, and accurate in the scriptures, came to Ephesos.

(Murdock) And a certain man named Apollos, a Jew, a native of Alexandria, who was trained to eloquence, and well taught in the scriptures, came to Ephesus.

(Lamsa) And a certain Jew named A-pol'los, a native of Al-ex-an'dri-a, an eloquent man and well versed in the scriptures, came to Eph'esus.

(KJV) And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man, and mighty in the scriptures, came to Ephesus.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܓܒܪܐ ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3496 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-18240 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-18241 - Masculine - - - - No - - -
ܕܫܡܗ ܕ݁ܰܫܡܶܗ 2:21595 ܫܡ Noun name 583 225 62044-18242 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-18243 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܦܠܘ ܐܰܦ݁ܳܠܳܘ 2:1800 ܐܦܠܘ Proper Noun Apollos 26 28 62044-18244 - - - - - - No - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ 2:8916 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-18245 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-18246 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-18247 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܛܘܗܡܗ ܛܽܘܗܡܶܗ 2:8070 ܛܗܡ Noun kin, family, birth, nationality 168 85 62044-18248 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-18249 - - - - - - No - - -
ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܰܠܶܟ݁ܣܰܢܕ݁ܪܺܝܰܐ 2:975 ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ Proper Noun Alexandria 18 22 62044-182410 - - - - - - No - - -
ܘܪܕܐ ܘܰܪܕ݂ܶܐ 2:19496 ܪܕܐ Verb journey, flow, chastise, instruct, flow, supply 529 201 62044-182411 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-182412 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܡܠܬܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12081 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62044-182413 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܕܩ ܘܰܡܕ݂ܳܩ 2:4270 ܕܩ Verb look into, observe, inspect, view, versed 96 57 62044-182414 Third Masculine Singular - Passive Participle APHEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-182415 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܟܬܒܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ 2:10754 ܟܬܒ Noun book, writing, Scripture 230 107 62044-182416 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܬܐ ܐܶܬ݂ܳܐ 2:2076 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-182417 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܐܦܣܘܣ ܠܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ 2:1812 ܐܦܣܘܣ Proper Noun Ephesus 26 29 62044-182418 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.