<-- Acts 18:17 | Acts 18:19 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 18:18

Acts 18:18 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܬ݁ܰܡܳܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܐܚܶܐ ܘܰܪܕ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܡܶܗ ܦ݁ܪܺܝܣܩܺܠܰܐ ܘܰܐܩܶܠܳܘܣ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܰܦ݁ܰܪ ܪܺܫܶܗ ܒ݁ܩܶܢܟ݂ܪܶܐܶܣ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܢܶܕ݂ܪܳܐ ܢܕ݂ܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) And when Paulos had been there many days, he gave the salutation to the brethren, and proceeded by sea to go to Syria: and Priskila and Akilos went with him, when he had shaved his head at Kankreos, because he had vowed a vow.

(Murdock) And when Paul had been there many days, he bid adieu to the brethren, and departed by sea to go to Syria. And with him went Priscilla and Aquila, when he had shaved his head at Cenchrea, because he had vowed a vow.

(Lamsa) And after Paul had remained there many days, he bade the brethen farewell and sailed for Syria, and with him Pris-cil'la and A'quila; having shorn his head in Cen'chre-a: because he had vowed a vow.

(KJV) And Paul after this tarried there yet a good while, and then took his leave of the brethren, and sailed thence into Syria, and with him Priscilla and Aquila; having shorn his head in Cenchrea: for he had a vow.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-18180 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-18181 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-18182 - - - - - - No - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 62044-18183 - - - - - - No - - -
ܝܘܡܬܐ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ 2:9003 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-18184 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13929 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62044-18185 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܝܗܒ ܝܰܗ݈ܒ݂ 2:8848 ܝܗܒ Verb give 188 91 62044-18186 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܫܠܡܐ ܫܠܳܡܳܐ 2:21575 ܫܠܡ Noun peace, salute, salutation 582 225 62044-18187 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐܚܐ ܠܰܐܚܶܐ 2:434 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62044-18188 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܪܕܐ ܘܰܪܕ݂ܳܐ 2:19471 ܪܕܐ Verb journey, flow, chastise, instruct, flow, supply 529 201 62044-18189 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܝܡܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ 2:9291 ܝܡܐ Noun sea 193 95 62044-181810 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܐܙܠ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ 2:362 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62044-181811 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܣܘܪܝܐ ܠܣܽܘܪܺܝܰܐ 2:14167 ܣܘܪܝܐ Proper Noun Syria 371 149 62044-181812 - - - - - - No - - -
ܘܐܬܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ 2:2135 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-181813 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܡܗ ܥܰܡܶܗ 2:15786 ܥܡ Particle with 416 164 62044-181814 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܦܪܝܣܩܠܐ ܦ݁ܪܺܝܣܩܺܠܰܐ 2:17118 ܦܪܝܣܩܠܐ Proper Noun Priscilla 460 179 62044-181815 - - - - - - No - - -
ܘܐܩܠܘܣ ܘܰܐܩܶܠܳܘܣ 2:1826 ܐܩܘܠܐܣ Proper Noun Aquila 27 29 62044-181816 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-181817 - - - - - - No - - -
ܣܦܪ ܣܰܦ݁ܰܪ 2:14748 ܣܦܪ Verb shave 387 154 62044-181818 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܪܫܗ ܪܺܫܶܗ 2:19961 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62044-181819 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܒܩܢܟܪܐܣ ܒ݁ܩܶܢܟ݂ܪܶܐܶܣ 2:18733 ܩܢܟܪܐܣ Proper Noun Cenchrea 511 195 62044-181820 - - - - - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-181821 - - - - - - No - - -
ܕܢܕܪܐ ܕ݁ܢܶܕ݂ܪܳܐ 2:12730 ܢܕܪ Noun vow 328 137 62044-181822 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܕܝܪ ܢܕ݂ܺܝܪ 2:12728 ܢܕܪ Verb vow 328 137 62044-181823 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-181824 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-181825 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.