<-- Acts 17:33 | Acts 18:1 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 17:34

Acts 17:34 - ܘܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܰܩܦ݁ܽܘܗ݈ܝ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܺܝܳܢܽܘܣܺܝܳܘܣ ܡܶܢ ܕ݁ܰܝܳܢܶܐ ܕ݁ܰܐܪܺܝܳܘܣ‌ܦ݁ܰܓ݂ܳܘܣ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܗܘܳܐ ܕ݁ܰܡܰܪܺܝܣ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And certain of them adhered to him and believed: but one of them was Dionosios of the judges of Arios-pagos, and a certain woman whose name was Damaris, and others with them.

(Murdock) And some of them adhered to him, and believed; one of these was Dionysius from among the judges of Areopagus, and a woman named Damaris, and others with them.

(Lamsa) Some of them, however, followed him and were converted; one of them was Di-onys'ius, one of the judges of Ar-e-op'a-gus, and a woman named Dam'a-ris, and others with them.

(KJV) Howbeit certain men clave unto him, and believed: among the which was Dionysius the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢܫܝܢ ܘܐ݈ܢܳܫܺܝܢ 2:1461 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-17340 - Common Plural Absolute - - No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62044-17341 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܢܩܦܘܗܝ ܢܰܩܦ݁ܽܘܗ݈ܝ 2:13578 ܢܩܦ Verb cleave to, follow, adhere 351 144 62044-17342 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܘܗܝܡܢܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ 2:1155 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62044-17343 Third Masculine Plural - Perfect PAIEL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-17344 - Masculine - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-17345 - - - - - - No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62044-17346 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܝܬܘܗܝ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:724 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-17347 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-17348 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܕ݁ܺܝܳܢܽܘܣܺܝܳܘܣ 2:4528 ܕܝܢܘܣܝܘܣ Proper Noun Dionysius 91 54 62044-17349 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-173410 - - - - - - No - - -
ܕܝܢܐ ܕ݁ܰܝܳܢܶܐ 2:4490 ܕܢ Noun judge 90 54 62044-173411 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܪܝܘܣ‌ܦܓܘܣ ܕ݁ܰܐܪܺܝܳܘܣ‌ܦ݁ܰܓ݂ܳܘܣ 2:1910 ܐܪܝܘܣ‌ܦܐܓܘܣ Proper Noun Areopagus 28 30 62044-173412 - - - - - - No - - -
ܘܐܢܬܬܐ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:1502 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62044-173413 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-173414 - Feminine - - - - No - - -
ܕܫܡܗ ܕ݁ܰܫܡܳܗ 2:21596 ܫܡ Noun name 583 225 62044-173415 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-173416 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܡܪܝܣ ܕ݁ܰܡܰܪܺܝܣ 2:4805 ܕܡܪܝܣ Proper Noun Damaris 95 56 62044-173417 - - - - - - No - - -
ܘܐܚܪܢܐ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ 2:7688 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62044-173418 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܥܡܗܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ 2:15788 ܥܡ Particle with 416 164 62044-173419 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.