<-- Acts 17:17 | Acts 17:19 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 17:18

Acts 17:18 - ܘܳܐܦ݂ ܦ݁ܺܝܠܳܣܳܘܦ݂ܶܐ ܕ݁ܡܶܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܕ݁ܶܐܦ݁ܺܝܩܳܘܪܳܣ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܝܢ ܣܛܳܘܐܝܺܩܳܘ ܕ݁ܳܪܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܘܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܗܳܢܳܐ ܡܠܰܩܶܛ ܡܶܠܶܐ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܰܐܠܳܗܶܐ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܶܐ ܡܰܟ݂ܪܶܙ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܠܝܶܫܽܘܥ ܘܠܰܩܝܳܡܬ݁ܶܗ ܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) and the philosophers also who were of the doctrine of Epikuros, and others who were called Estoiku, disputed with him. And some of them said, What willeth this accumulator of words ? And others said, He preaches foreign gods; because Jeshu and his resurrection he preached unto them.

(Murdock) And also philosophers of the sect of Epicureans, and others who were called Stoics, disputed with him. And one and another of them said: What doth this word-monger mean ? Others said: He announceth foreign deities; because he preached to them Jesus and his resurrection.

(Lamsa) Philosophers, also, who were of the teaching of Ep'i-cu-rus, and others, who were called Sto'ics, argued with him. And some of them said, What does this babbler want? And others said, He preaches foreign gods: because he preached to them Jesus and his resurrection.

(KJV) Then certain philosophers of the Epicureans, and of the Stoicks, encountered him. And some said, What will this babbler say? other some, He seemeth to be a setter forth of strange gods: because he preached unto them Jesus, and the resurrection.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܦ ܘܳܐܦ݂ 2:1753 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-17180 - - - - - - No - - -
ܦܝܠܣܘܦܐ ܦ݁ܺܝܠܳܣܳܘܦ݂ܶܐ 2:16548 ܦܠܣܦ Noun philosopher 444 173 62044-17181 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62044-17182 - - - - - - No - - -
ܝܘܠܦܢܗ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ 2:9170 ܝܠܦ Noun teaching, instruction, doctrine 190 92 62044-17183 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܦܝܩܘܪܣ ܕ݁ܶܐܦ݁ܺܝܩܳܘܪܳܣ 2:1796 ܐܦܝܩܘܪܘܣ Proper Noun Epicurus, Epicurean school 26 28 62044-17184 - - - - - - No - - -
ܘܐܚܪܢܐ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ 2:7688 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62044-17185 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܬܩܪܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܝܢ 2:18840 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62044-17186 Third Masculine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܣܛܘܐܝܩܘ ܣܛܳܘܐܝܺܩܳܘ 2:1537 ܐܣܛܘܐܝܩܘ Adjective Stoics 23 26 62044-17187 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܪܫܝܢ ܕ݁ܳܪܫܺܝܢ 2:4931 ܕܪܫ Verb train, debate, argue, question, dispute 98 58 62044-17188 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-17189 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܡܗ ܥܰܡܶܗ 2:15786 ܥܡ Particle with 416 164 62044-171810 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܐܢܫ ܘܐ݈ܢܳܫ 2:1457 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-171811 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-171812 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62044-171813 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܡܪܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ 2:1250 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-171814 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-171815 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62044-171816 - - - - - - No - - -
ܨܒܐ ܨܳܒ݂ܶܐ 2:17505 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62044-171817 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-171818 - Masculine Singular - - - No - - -
ܡܠܩܛ ܡܠܰܩܶܛ 2:11292 ܠܩܛ Verb gather, pick up, collect 244 113 62044-171819 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܡܠܐ ܡܶܠܶܐ 2:12110 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62044-171820 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܚܪܢܐ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ 2:7688 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62044-171821 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܡܪܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ 2:1250 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-171822 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-171823 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܶܐ 2:915 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-171824 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܘܟܪܝܐ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܶܐ 2:13122 ܢܟܪ Adjective strange, foreign, alien 332 138 62044-171825 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܟܪܙ ܡܰܟ݂ܪܶܙ 2:10594 ܟܪܙ Denominative preached, preach, proclaimed 225 105 62044-171826 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-171827 - - - - - - No - - -
ܕܠܝܫܘܥ ܕ݁ܰܠܝܶܫܽܘܥ 2:9569 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62044-171828 - - - - - - No - - -
ܘܠܩܝܡܬܗ ܘܠܰܩܝܳܡܬ݁ܶܗ 2:18391 ܩܡ Noun resurrection 504 193 62044-171829 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܡܟܪܙ ܡܰܟ݂ܪܶܙ 2:10594 ܟܪܙ Denominative preached, preach, proclaimed 225 105 62044-171830 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-171831 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-171832 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.