<-- Acts 17:12 | Acts 17:14 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 17:13

Acts 17:13 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܕ݂ܰܥܘ ܗܳܢܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܡܶܢ ܬ݂ܶܣܰܠܳܘܢܺܝܩܺܐ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܪܙܰܬ݂ ܡܶܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܒ݁ܒ݂ܶܪܳܘܰܐܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܐܳܦ݂ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܘܠܳܐ ܫܠܺܝܘ ܠܰܡܙܳܥܽܘ ܘܠܰܡܕ݂ܰܠܳܚܽܘ ܠܐ݈ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And when those Jihudoyee who were of Thessalonika knew that the word of Aloha was preached by Paulos in Beroa the city, they came there also, and ceased not to move and trouble the people.

(Murdock) And when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was preached by Paul in the city of Berea, they came thither also, and they ceased not to excite and alarm the people.

(Lamsa) But when the Jews of Thes-sa-lo-ni'ca found out that the word of God was preached by Paul in the city of Be-re'a, they came there also; and ceased not to stir up and alarm the people.

(KJV) But when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was preached of Paul at Berea, they came thither also, and stirred up the people.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-17130 - - - - - - No - - -
ܝܕܥܘ ܝܕ݂ܰܥܘ 2:8693 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62044-17131 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-17132 - Masculine Plural - - - No - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-17133 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62044-17134 - - - - - - No - - -
ܬܣܠܘܢܝܩܐ ܬ݂ܶܣܰܠܳܘܢܺܝܩܺܐ 2:22913 ܬܣܠܘܢܝܩܐ Proper Noun Thessalonica 617 240 62044-17135 - - - - - - No - - -
ܕܡܠܬܗ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܶܗ 2:12090 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62044-17136 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-17137 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܟܪܙܬ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܪܙܰܬ݂ 2:10569 ܟܪܙ Denominative preached, preach, proclaimed 225 105 62044-17138 Third Feminine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-17139 - - - - - - No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-171310 - - - - - - No - - -
ܒܒܪܘܐܐ ܒ݁ܒ݂ܶܪܳܘܰܐܐ 2:3367 ܒܪܘܐܐ Proper Noun Beroea 53 40 62044-171311 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-171312 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܘ ܐܶܬ݂ܰܘ 2:2079 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-171313 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-171314 - - - - - - No - - -
ܠܬܡܢ ܠܬ݂ܰܡܳܢ 2:22879 ܬܡܢ Particle there 615 240 62044-171315 - - - - - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-171316 - - - - - - No - - -
ܫܠܝܘ ܫܠܺܝܘ 2:21319 ܫܠܐ Verb cease, quiet, quiet, stop 580 224 62044-171317 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܡܙܥܘ ܠܰܡܙܳܥܽܘ 2:5679 ܙܥ Verb shaken, confused, stir, trouble, stir 118 67 62044-171318 - - - - Infinitive APHEL No - - -
ܘܠܡܕܠܚܘ ܘܠܰܡܕ݂ܰܠܳܚܽܘ 2:4649 ܕܠܚ Verb trouble, agitate, confuse 92 55 62044-171319 - - - - Infinitive PAEL No - - -
ܠܐܢܫܘܬܐ ܠܐ݈ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܐ 2:1478 ܐܢܫ Noun humanity, mankind 22 25 62044-171320 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.