<-- Acts 16:36 | Acts 16:38 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 16:37

Acts 16:37 - ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܠܳܐ ܣܰܟ݂ܠܽܘ ܢܰܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܥܺܝܢ ܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܐ݈ܢܳܫܳܐ ܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ ܘܰܐܪܡܝܽܘܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܘܗܳܫܳܐ ܡܰܛܫܝܳܐܝܺܬ݂ ܡܰܦ݁ܩܺܝܢ ܠܰܢ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܢܰܦ݁ܩܽܘܢܳܢ ܀

Translations

(Etheridge) Paulos saith to him, They scourged us in the eyes of the world, (we) being innocent, (and) Roman men, and threw us into the house of the bound; and now would they bring us forth secretly ? No, indeed, but they shall come and bring us out.

(Murdock) But Paul said to him: They have scourged us, unoffending men, and Romans, before all the world, and have cast us into prison; and now, do they secretly let us out? No, surely: but let them come themselves and bring us out.

(Lamsa) But Paul said to him, Not having committed any offense, they flogged us, Roman citizens, in the presence of the people, and they cast us into prison; and now do they let us out secretly? No verily; let them come themselves and fetch us out.

(KJV) But Paul said unto them, They have beaten us openly uncondemned, being Romans, and have cast us into prison; and now do they thrust us out privily? nay verily; but let them come themselves and fetch us out.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-16370 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-16371 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-16372 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-16373 - - - - - - No - - -
ܣܟܠܘ ܣܰܟ݂ܠܽܘ 2:14404 ܣܟܠ Noun foolishness, transgression, error, trespass, wrong-doing, sin 377 151 62044-16374 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܢܓܕܘܢ ܢܰܓ݁ܕ݂ܽܘܢ 2:12665 ܢܓܕ Verb lead, drag, beat, scourge, beaten, draw, withdraw 326 136 62044-16375 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No First Common Plural
ܠܥܝܢ ܠܥܺܝܢ 2:15527 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62044-16376 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܥܠܡܐ ܥܳܠܡܳܐ 2:15760 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62044-16377 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܶܗ 2:10079 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-16378 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܐܢܫܐ ܠܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1470 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-16379 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܪܗܘܡܝܐ ܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ 2:19562 ܪܗܘܡܐ Adjective of Place Roman 531 203 62044-163710 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܪܡܝܘܢ ܘܰܐܪܡܝܽܘܢ 2:20046 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 62044-163711 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No First Common Plural
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2701 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62044-163712 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܐܣܝܪܐ ܐܰܣܺܝܪܶܐ 2:1672 ܐܣܪ Participle Adjective prisoner, sergeant, bound 23 26 62044-163713 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܗܫܐ ܘܗܳܫܳܐ 2:5388 ܗܫܐ Particle now 107 62 62044-163714 - - - - - - No - - -
ܡܛܫܝܐܝܬ ܡܰܛܫܝܳܐܝܺܬ݂ 2:8475 ܛܫܐ Adverb (ending with AiYT) secretly 268 120 62044-163715 - - - - - - No - - -
ܡܦܩܝܢ ܡܰܦ݁ܩܺܝܢ 2:13399 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-163716 Third Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62044-163717 - - - - - - No First Common Plural
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-163718 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62044-163719 - - - - - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62044-163720 - - - - - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܶܢܽܘܢ 2:5011 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-163721 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܢܐܬܘܢ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ 2:2160 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-163722 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܢܦܩܘܢܢ ܢܰܦ݁ܩܽܘܢܳܢ 2:13412 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-163723 Third Masculine Plural - Imperfect APHEL No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.