<-- Acts 16:17 | Acts 16:19 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 16:18

Acts 16:18 - ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܦ݂ܺܝܪ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܠܪܽܘܚܳܐ ܗܳܝ ܦ݁ܳܩܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܦ݁ܩܺܝܢ ܡܶܢܳܗ ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And this she did many days. And Paulos was indignant, and said to that spirit, I command thee in the name of Jeshu Meshiha to come out of her. And in that hour it came out.

(Murdock) And this she did many days. And Paul was indignant; and he said to that spirit, I command thee, in the name of Jesus Messiah, that thou come out of her. And it came out the same hour.

(Lamsa) And she did this for many days. So Paul was indignant and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And it left her the same hour.

(KJV) And this did she many days. But Paul, being grieved, turned and said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܟܢܐ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5190 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62044-16180 - - - Emphatic - - No - - -
ܥܒܕܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܐ 2:14976 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-16181 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-16182 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܝܘܡܬܐ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ 2:9003 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-16183 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13929 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62044-16184 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܬܦܝܪ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܦ݂ܺܝܪ 2:16493 ܦܘܪ Denominative provoked 439 171 62044-16185 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-16186 - - - - - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-16187 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62044-16188 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܠܪܘܚܐ ܠܪܽܘܚܳܐ 2:19659 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62044-16189 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-161810 - Feminine Singular - - - No - - -
ܦܩܕ ܦ݁ܳܩܶܕ݂ 2:28770 ܦܩܕ Verb command 454 177 62044-161811 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-161812 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܝ ܠܶܟ݂ܝ 2:10850 ܠ Particle to, for 232 107 62044-161813 - - - - - - No Second Feminine Singular
ܒܫܡܗ ܒ݁ܰܫܡܶܗ 2:21588 ܫܡ Noun name 583 225 62044-161814 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܝܫܘܥ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ 2:9568 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62044-161815 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62044-161816 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܦܩܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܦ݁ܩܺܝܢ 2:13367 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-161817 Second Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢܗ ܡܶܢܳܗ 2:12184 ܡܢ Particle from 281 125 62044-161818 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܘܒܗ ܘܒ݂ܳܗ 2:2258 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-161819 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܒܫܥܬܐ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ 2:22040 ܫܥܬܐ Noun hour 589 228 62044-161820 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܦܩܬ ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ 2:13419 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-161821 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.