<-- Acts 16:14 | Acts 16:16 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 16:15

Acts 16:15 - ܘܥܶܡܕ݁ܰܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܗܺܝ ܘܰܒ݂ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܗ ܘܒ݂ܳܥܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܢܰܢ ܘܳܐܡܪܳܐ ܕ݁ܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܗܰܝܡܢܶܬ݂ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܰܘ ܫܪܰܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܝ ܘܣܰܓ݁ܺܝ ܐܶܠܰܨܬ݂ܰܢ ܀

Translations

(Etheridge) And she was baptized, she and the sons of her house. And she besought us and said, If it be that you truly think that I have believed in our Lord, come, remain in my house; and she constrained us much.

(Murdock) And she was baptized, and her household. And she entreated us, saying: If ye are really persuaded that I have believed in our Lord, come and take lodging in my house. And she urged us much.

(Lamsa) And she was baptized together with her household, and she begged us, saying, If you are sincerely convinced that I believe in our LORD, come and stay in my house; and she urged us strongly.

(KJV) And when she was baptized, and her household, she besought us, saying, If ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house, and abide there. And she constrained us.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܥܡܕܬ ܘܥܶܡܕ݁ܰܬ݂ 2:15863 ܥܡܕ Verb baptized, baptize, sink 416 164 62044-16150 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-16151 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܗܝ ܗܺܝ 2:5009 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-16152 Third Feminine Singular - - - No - - -
ܘܒܢܝ ܘܰܒ݂ܢܰܝ 2:3278 ܒܪ Noun son 53 40 62044-16153 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܒܝܬܗ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܗ 2:2706 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62044-16154 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܘܒܥܝܐ ܘܒ݂ܳܥܝܳܐ 2:3011 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62044-16155 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-16156 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢܢ ܡܶܢܰܢ 2:12191 ܡܢ Particle from 281 125 62044-16157 - - - - - - No First Common Plural
ܘܐܡܪܐ ܘܳܐܡܪܳܐ 2:1294 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-16158 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܐܢ ܕ݁ܶܐܢ 2:1361 ܐܢ Particle if 20 24 62044-16159 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-161510 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:22279 ܫܪ Adverb (ending with AiYT) truly 598 231 62044-161511 - - - - - - No - - -
ܬܟܝܠܝܢ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠܺܝܢ 2:30873 ܬܟܠ Verb confident 611 238 62044-161512 Second Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-161513 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܕܗܝܡܢܬ ܕ݁ܗܰܝܡܢܶܬ݂ 2:1131 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62044-161514 First Common Singular - Perfect PAIEL No - - -
ܒܡܪܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ 2:12365 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62044-161515 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܬܘ ܬ݁ܰܘ 2:2168 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-161516 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܫܪܘ ܫܪܰܘ 2:22387 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 62044-161517 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62044-161518 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܒܝܬܝ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܝ 2:2697 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62044-161519 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܘܣܓܝ ܘܣܰܓ݁ܺܝ 2:13923 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62044-161520 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܠܨܬܢ ܐܶܠܰܨܬ݂ܰܢ 2:1052 ܐܠܨ Verb urge, constrain 18 23 62044-161521 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.