<-- Acts 15:23 | Acts 15:25 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 15:24

Acts 15:24 - ܫܡܺܝܥ ܠܰܢ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܡܶܢܰܢ ܢܦ݂ܰܩܘ ܘܕ݂ܰܠܰܚܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܶܠܶܐ ܘܰܐܗܦ݁ܶܟ݂ܘ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܓ݁ܳܙܪܺܝܢ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܠܳܐ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) It hath been heard by us, that men from us have gone forth and disturbed you with words, and have subverted your souls by saying, that you should be circumcised and observe the law, whom we have not commanded.

(Murdock) We have heard, that some have gone from us and disquieted you, by discourses, and have subverted your minds, by saying, That ye must be circumcised and keep the law; things which we have not commanded them.

(Lamsa) We have heard that certain men have gone out and disturbed you with words, thus upsetting your souls, saying, You must be circumcised, and keep the law: on these things we have never commanded them.

(KJV) Forasmuch as we have heard, that certain which went out from us have troubled you with words, subverting your souls, saying, Ye must be circumcised, and keep the law: to whom we gave no such commandment:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܫܡܝܥ ܫܡܺܝܥ 2:21761 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62044-15240 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62044-15241 - - - - - - No First Common Plural
ܕܐܢܫܝܢ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ 2:1447 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-15242 - Common Plural Absolute - - No - - -
ܡܢܢ ܡܶܢܰܢ 2:12191 ܡܢ Particle from 281 125 62044-15243 - - - - - - No First Common Plural
ܢܦܩܘ ܢܦ݂ܰܩܘ 2:13406 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-15244 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܕܠܚܟܘܢ ܘܕ݂ܰܠܰܚܟ݂ܽܘܢ 2:4648 ܕܠܚ Verb trouble, agitate, confuse 92 55 62044-15245 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No Second Masculine Plural
ܒܡܠܐ ܒ݁ܡܶܠܶܐ 2:12078 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62044-15246 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܗܦܟܘ ܘܰܐܗܦ݁ܶܟ݂ܘ 2:5312 ܗܦܟ Verb turn, return, conduct 106 61 62044-15247 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No - - -
ܢܦܫܬܟܘܢ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:13497 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62044-15248 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-15249 - - - - - - No - - -
ܐܡܪܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ 2:1250 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-152410 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܕܬܗܘܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ 2:5084 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-152411 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܓܙܪܝܢ ܓ݁ܳܙܪܺܝܢ 2:24110 ܓܙܪ Verb cut, circumcise 68 46 62044-152412 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܢܛܪܝܢ ܘܢܳܛܪܺܝܢ 2:27333 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 62044-152413 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62044-152414 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62044-152415 - Common Plural - - - No - - -
ܕܚܢܢ ܕ݁ܰܚܢܰܢ 2:1374 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-152416 First Common Plural - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-152417 - - - - - - No - - -
ܦܩܕܢ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ܢ 2:17031 ܦܩܕ Verb command 454 177 62044-152418 First Common Plural - Perfect PAEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-152419 Third Masculine Plural - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.