<-- Acts 14:5 | Acts 14:7 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 14:6

Acts 14:6 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܫܰܢܺܝܘ ܘܶܐܬ݂ܓ݁ܰܘܰܣܘ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܽܘܩܳܢܺܝܰܐ ܠܽܘܣܛܪܰܐ ܘܕ݂ܶܪܒ݁ܺܐ ܘܩܽܘܪܝܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝܗܶܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) And when they knew, they passed away, and escaped to the cities of Lykania, Lystra, and Derbe, and the villages which surround them,

(Murdock) And when they knew [it], they departed and fled to the cities of Lycaonia and Lystra and Derbe, and to the villages around them;

(Lamsa) And when they became aware of it, they departed and took refuge in Ly'stra and Derbe, cities of Lyc-ao'ni-a, and the villages near by.

(KJV) They were ware of it, and fled unto Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and unto the region that lieth round about:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-14060 - - - - - - No - - -
ܝܕܥܘ ܝܺܕ݂ܰܥܘ 2:8692 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62044-14061 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܫܢܝܘ ܫܰܢܺܝܘ 2:21942 ܫܢܐ Verb mad, depart, remove 587 227 62044-14062 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܘܐܬܓܘܣܘ ܘܶܐܬ݂ܓ݁ܰܘܰܣܘ 2:3609 ܓܘܣ Denominative flee, refuge 65 46 62044-14063 Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܒܡܕܝܢܬܐ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ 2:4499 ܕܢ Noun city 252 115 62044-14064 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܠܘܩܢܝܐ ܕ݁ܠܽܘܩܳܢܺܝܰܐ 2:11124 ܠܘܩܢܝܐ Proper Noun Lycaonia 238 110 62044-14065 - - - - - - No - - -
ܠܘܣܛܪܐ ܠܽܘܣܛܪܰܐ 2:11111 ܠܘܣܛܪܐ Proper Noun Lystra 238 110 62044-14066 - - - - - - No - - -
ܘܕܪܒܐ ܘܕ݂ܶܪܒ݁ܺܐ 2:4874 ܕܪܒܐ Proper Noun Derbe 97 57 62044-14067 - - - - - - No - - -
ܘܩܘܪܝܐ ܘܩܽܘܪܝܳܐ 2:19077 ܩܪܝܬܐ Noun village, field 519 198 62044-14068 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܚܕܪܝܗܝܢ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝܗܶܝܢ 2:6350 ܚܕܪ Noun surroundings, circle, vagrancy 128 70 62044-14069 - Masculine Plural Construct - - No Third Feminine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.