<-- Acts 13:42 | Acts 13:44 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 13:43

Acts 13:43 - ܘܡܶܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܪܝܰܬ݂ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܶܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ ܘܳܐܦ݂ ܓ݁ܺܝܽܘܪܶܐ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܰܡܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܰܩܺܝܦ݂ܺܝܢ ܠܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And when the congregation was dissolved, many Jihudoyee went after them; and also the proselytes who worshipped Aloha. And they discoursed (with) and persuaded them to cleave to the grace of Aloha.

(Murdock) And when the synagogue was dismissed, many Jews went after them, and likewise proselytes who feared God. And they conversed with them, and persuaded them to adhere to the grace of God.

(Lamsa) Now when the congregation was dismissed, a great many Jews, and also proselytes who feared God, followed Paul and Bar'na-bas: who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God.

(KJV) Now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas: who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 62044-13430 - - - - - - No - - -
ܕܐܫܬܪܝܬ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܪܝܰܬ݂ 2:22326 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 62044-13431 Third Feminine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܟܢܘܫܬܐ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ 2:10240 ܟܢܫ Noun synagogue, council 218 103 62044-13432 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13929 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62044-13433 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-13434 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܙܠܘ ܐܶܙܰܠܘ 2:346 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62044-13435 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܬܪܗܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ 2:2222 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62044-13436 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܐܦ ܘܳܐܦ݂ 2:1753 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-13437 - - - - - - No - - -
ܓܝܘܪܐ ܓ݁ܺܝܽܘܪܶܐ 2:3643 ܓܪ Noun proselyte 68 47 62044-13438 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܕܚܠܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ 2:4305 ܕܚܠ Verb fear, fear 88 54 62044-13439 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-134310 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-134311 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-134312 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܗܢܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ 2:5021 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-134313 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܡܡܠܠܝܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ 2:12058 ܡܠ Verb speak 273 122 62044-134314 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-134315 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܡܦܝܣܝܢ ܘܰܡܦ݁ܺܝܣܺܝܢ 2:16599 ܦܝܣ Denominative persuade, convince 444 173 62044-134316 Third Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-134317 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܕܢܗܘܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ 2:5080 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-134318 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܢܩܝܦܝܢ ܢܰܩܺܝܦ݂ܺܝܢ 2:13555 ܢܩܦ Verb cleave to, follow, adhere 351 144 62044-134319 Third Masculine Plural - Passive Participle PAEL No - - -
ܠܛܝܒܘܬܗ ܠܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ 2:8042 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62044-134320 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-134321 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.