<-- Acts 13:14 | Acts 13:16 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 13:15

Acts 13:15 - ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܫܠܰܚܘ ܠܗܽܘܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܰܚܰܝܢ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ ܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And after the law and the prophets had been read, the presbyters of the synagogue sent to them, and said, Men, brethren, have you a word of exhortation to say to the people ?

(Murdock) And after the law had been read, and the prophets, the Elders of the synagogue sent to them, and said: Men, brethren, if ye have a word of exhortation, address the people.

(Lamsa) And after the reading of the law and the prophets, the elders of the synagogue sent to them, saying, O men and brethren, if you have a word of encouragement for the people, speak.

(KJV) And after the reading of the law and the prophets the rulers of the synagogue sent unto them, saying, Ye men and brethren, if ye have any word of exhortation for the people, say on.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܒܬܪ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ 2:2231 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62044-13150 - - - - - - No - - -
ܕܐܬܩܪܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ 2:18834 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62044-13151 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62044-13152 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܒܝܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ 2:12617 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 62044-13153 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܫܠܚܘ ܫܠܰܚܘ 2:21357 ܫܠܚ Verb send 579 223 62044-13154 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-13155 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܩܫܝܫܐ ܩܰܫܺܝܫܶܐ 2:19142 ܩܫ Noun elder 522 199 62044-13156 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܟܢܘܫܬܐ ܕ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ 2:10235 ܟܢܫ Noun synagogue, council 218 103 62044-13157 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܪܘ ܘܶܐܡܰܪܘ 2:1295 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-13158 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3490 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-13159 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܚܝܢ ܐܰܚܰܝܢ 2:409 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62044-131510 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Plural
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62044-131511 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-131512 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-131513 - - - - - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62044-131514 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62044-131515 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܘܝܐܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ 2:2611 ܒܝܐ Noun comfort, encouragement 37 33 62044-131516 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܠܠܘ ܡܰܠܶܠܘ 2:12051 ܡܠ Verb speak 273 122 62044-131517 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62044-131518 - - - - - - No - - -
ܥܡܐ ܥܰܡܳܐ 2:15820 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-131519 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.