<-- Acts 11:4 | Acts 11:6 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 11:5

Acts 11:5 - ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܡܨܰܠܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܝܳܘܦ݁ܺܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܒ݁ܚܶܙܘܳܐ ܕ݁ܰܢܚܶܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܡܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܟ݂ܶܬ݁ܳܢܳܐ ܘܰܐܣܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܩܰܪܢܳܬ݂ܶܗ ܘܫܳܐܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܀

Translations

(Etheridge) That while praying in Joppa I saw a vision; a certain vessel descended which was like to a sheet, and bound at the four corners: and it came down from heaven and came unto me.

(Murdock) As I was in Joppa, praying, I saw in vision, that a certain vessel descended, which was like a sheet, and it was tied at its four corners; and it descended from heaven and came to me.

(Lamsa) As I was praying in Joppa, I saw in a vision something like a linen cloth descending from the sky, and it was tied at its four corners; and it came even to me.

(KJV) I was in the city of Joppa praying: and in a trance I saw a vision, A certain vessel descend, as it had been a great sheet, let down from heaven by four corners; and it came even to me:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܟܕ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ 2:9808 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-11050 - - - - - - No - - -
ܡܨܠܐ ܡܨܰܠܶܐ 2:29092 ܨܠܐ Verb incline toward, heed, pray 478 185 62044-11051 First Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-11052 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܝܘܦܐ ܒ݁ܝܳܘܦ݁ܺܐ 2:9052 ܝܘܦܐ Proper Noun Joppa 190 93 62044-11053 - - - - - - No - - -
ܚܙܝܬ ܚܙܺܝܬ݂ 2:6691 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-11054 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܚܙܘܐ ܒ݁ܚܶܙܘܳܐ 2:6735 ܚܙܐ Noun appearance, aspect, apparition 136 73 62044-11055 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܚܬ ܕ݁ܰܢܚܶܬ݂ 2:12914 ܢܚܬ Verb descend 336 139 62044-11056 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-11057 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܐܢܐ ܡܳܐܢܳܐ 2:11366 ܡܐܢ Noun vessel, garment, utensil, receptacle 247 114 62044-11058 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-11059 - Masculine - - - - No - - -
ܐܝܢܐ ܐܰܝܢܳܐ 2:661 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62044-110510 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܕܡܐ ܕ݁ܕ݂ܳܡܶܐ 2:4729 ܕܡܐ Verb resemble, liken to, compare 93 56 62044-110511 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-110512 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܟܬܢܐ ܠܟ݂ܶܬ݁ܳܢܳܐ 2:10796 ܟܬܢܐ Noun linen sheet 231 107 62044-110513 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܣܝܪ ܘܰܐܣܺܝܪ 2:23611 ܐܣܪ Verb bind, fasten 25 27 62044-110514 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-110515 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܐܪܒܥ ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ 2:1848 ܪܒܥ Numeral four 27 29 62044-110516 - Feminine - - - - No - - -
ܩܪܢܬܗ ܩܰܪܢܳܬ݂ܶܗ 2:19099 ܩܪܢܐ Noun horn, corner 520 198 62044-110517 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܫܐܒ ܘܫܳܐܶܒ݂ 2:20452 ܫܒ Verb down, descend 555 213 62044-110518 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-110519 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-110520 - - - - - - No - - -
ܫܡܝܐ ܫܡܰܝܳܐ 2:21653 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62044-110521 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ 2:2132 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-110522 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62044-110523 - - - - - - No - - -
ܠܘܬܝ ܠܘܳܬ݂ܝ 2:11141 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-110524 - - - - - - No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.