<-- Acts 11:25 | Acts 11:27 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 11:26

Acts 11:26 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܫܟ݁ܚܶܗ ܐܰܝܬ݁ܝܶܗ ܥܰܡܶܗ ܠܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ ܘܫܰܢ݈ܬ݁ܳܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܘܰܐܠܶܦ݂ܘ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܡܶܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܘ ܒ݁ܰܐܢܛܺܝܳܘܟ݂ܺܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܟ݁ܪܺܣܛܝܳܢܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) and when he had found him he brought him with him to Antiokia. And a whole year together they assembled in the church, and taught much people: from thence first in Antiokia the disciples were called Christianee.

(Murdock) And when he had found him, he brought him with him to Antioch. And a whole year they met together in the church, and instructed many people. From that time forth, the disciples were first called CHRISTIANS, at Antioch.

(Lamsa) And when he had found him, he brought him to An'ti-och. And for the whole year they assembled together in the church, and taught a great many people. The disciples were called Christians first at An'ti-och and from that time on.

(KJV) And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass, that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-11260 - - - - - - No - - -
ܐܫܟܚܗ ܐܶܫܟ݁ܚܶܗ 2:21193 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62044-11261 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܐܝܬܝܗ ܐܰܝܬ݁ܝܶܗ 2:30738 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-11262 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No Third Masculine Singular
ܥܡܗ ܥܰܡܶܗ 2:15786 ܥܡ Particle with 416 164 62044-11263 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܐܢܛܝܟܝܐ ܠܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ 2:1406 ܐܢܛܝܘܟܝ Proper Noun Antioch of Syria 21 24 62044-11264 - - - - - - No - - -
ܘܫܢܬܐ ܘܫܰܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:21995 ܫܢܬܐ Noun year 588 228 62044-11265 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܳܗ 2:10080 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-11266 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܐܟܚܕܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ 2:784 ܐܟܘܬ Particle as one, together 15 21 62044-11267 - - - Emphatic - - No - - -
ܟܢܝܫܝܢ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ 2:10278 ܟܢܫ Verb assemble, gather 219 103 62044-11268 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-11269 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܥܕܬܐ ܒ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ 2:15261 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 62044-112610 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܠܦܘ ܘܰܐܠܶܦ݂ܘ 2:9199 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62044-112611 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܥܡܐ ܥܰܡܳܐ 2:15820 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-112612 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ 2:13928 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62044-112613 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-112614 - - - - - - No - - -
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62044-112615 - - - - - - No - - -
ܩܕܡܝܬ ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ 2:18130 ܩܕܡ Adverb first 490 189 62044-112616 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܐܬܩܪܝܘ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܘ 2:18828 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62044-112617 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܒܐܢܛܝܘܟܝ ܒ݁ܰܐܢܛܺܝܳܘܟ݂ܺܝ 2:1402 ܐܢܛܝܘܟܝ Proper Noun Antioch of Syria 21 24 62044-112618 - - - - - - No - - -
ܬܠܡܝܕܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ 2:11241 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62044-112619 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܟܪܣܛܝܢܐ ܟ݁ܪܺܣܛܝܳܢܶܐ 2:10675 ܟܪܣܛܝܢܐ Adjective Christian 228 106 62044-112620 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.