<-- Acts 11:16 | Acts 11:18 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 11:17

Acts 11:17 - ܐܶܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ݂ ܝܰܗܒ݁ܳܗ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܰܢ ܐܶܢܳܐ ܡܰܢ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܐܣܦ݁ܰܩ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܐܟ݂ܠܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) If then Aloha equally hath given the gift to the Gentiles who have believed in our Lord Jeshu Meshiha as we, who was I, that I should be sufficient to prohibit Aloha ?

(Murdock) If then God equally gave the gift to the Gentiles that believed in our Lord Jesus Messiah, as he did to us: who was I, that I could forbid God?

(Lamsa) Now, therefore, if God has equally given the gifts to the Gentiles who believe in our LORD Jesus Christ, just as he gave to us, who am I that I should dispute God?

(KJV) Forasmuch then as God gave them the like gift as he did unto us, who believed on the Lord Jesus Christ; what was I, that I could withstand God?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62044-11170 - - - - - - No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62044-11171 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-11172 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܘܝܐܝܬ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ݂ 2:20845 ܫܘܐ Adverb (ending with AiYT) equally, similarly 564 218 62044-11173 - - - - - - No - - -
ܝܗܒܗ ܝܰܗܒ݁ܳܗ 2:8851 ܝܗܒ Verb give 188 91 62044-11174 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Feminine Singular
ܡܘܗܒܬܐ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ 2:8894 ܝܗܒ Noun gift 256 116 62044-11175 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܥܡܡܐ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15817 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-11176 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62044-11177 - Common Plural - - - No - - -
ܕܗܝܡܢܘ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܘ 2:1127 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62044-11178 Third Masculine Plural - Perfect PAIEL No - - -
ܒܡܪܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ 2:12365 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62044-11179 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62044-111710 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62044-111711 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62044-111712 - - - - - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-111713 - - - - - - No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62044-111714 - - - - - - No First Common Plural
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-111715 First Common Singular - - - No - - -
ܡܢ ܡܰܢ 2:12156 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62044-111716 - - - - - - No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-111717 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܐܣܦܩ ܕ݁ܶܐܣܦ݁ܰܩ 2:14734 ܣܦܩ Verb sufficient, able, suffice 386 154 62044-111718 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-111719 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܐܟܠܐ ܕ݁ܶܐܟ݂ܠܶܐ 2:10155 ܟܠܐ Verb hinder, forbid, restrain 215 102 62044-111720 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-111721 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.