<-- 2Timothy 1:13 | 2Timothy 1:15 -->

Analysis of Peshitta verse 2Timothy 1:14

2Timothy 1:14 - ܓ݁ܽܘܥܠܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܛܰܪ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܥܶܡܪܰܬ݂ ܒ݁ܰܢ ܀

Translations

(Etheridge) that good deposite keep through the Spirit of Holiness who dwelleth in us.

(Murdock) Keep thou the good deposit, by the Holy Spirit who dwelleth in us.

(Lamsa) That good thing which was committed to you keep by the help of the Holy Spirit which dwells in us.

(KJV) That good thing which was committed unto thee keep by the Holy Ghost which dwelleth in us.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܓܘܥܠܢܐ ܓ݁ܽܘܥܠܳܢܳܐ 2:3614 ܓܥܠ Noun deposit 65 46 62055-01140 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܛܒܐ ܛܳܒ݂ܳܐ 2:7941 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62055-01141 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܛܪ ܛܰܪ 2:13000 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 62055-01142 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܒܪܘܚܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:9103 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62055-01143 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܕܫܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ 2:18205 ܩܕܫ Noun holiness 493 190 62055-01144 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62055-01145 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܥܡܪܬ ܕ݁ܥܶܡܪܰܬ݂ 2:15952 ܥܡܪ Verb dwell 418 165 62055-01146 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܢ ܒ݁ܰܢ 2:2248 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62055-01147 - - - - - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.