<-- 2Thessalonians 1:2 | 2Thessalonians 1:4 -->

Analysis of Peshitta verse 2Thessalonians 1:3

2Thessalonians 1:3 - ܠܡܰܘܕ݁ܳܝܽܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢܰܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܪܳܒ݂ܝܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܣܳܓ݂ܶܐ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ ܠܘܳܬ݂ ܚܰܒ݂ܪܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) To give thanks we owe to Aloha at all time on behalf of you, my brethren, as it is proper; because your faith greatly increaseth, and the love of you all, of every man toward his neighbour, enlargeth;

(Murdock) We are bound to give thanks to God always, on your account, my brethren, as it is proper; because your faith groweth exceedingly, and, in you all, the love of each for his fellow increaseth.

(Lamsa) We are bound to give thanks to God always for you, my brethren, as it is appropriate to do, because your faith grows exceedingly, and the love of all of you for one another increases;

(KJV) We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܡܘܕܝܘ ܠܡܰܘܕ݁ܳܝܽܘ 2:8556 ܝܕܐ Verb confess, thanks, profess, promise 186 91 62053-01030 - - - - Infinitive APHEL No - - -
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62053-01031 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܟܠܙܒܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ 2:5486 ܟܠ Idiom always 216 102 62053-01032 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܚܝܒܝܢܢ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢܰܢ 2:6491 ܚܒ Adjective debtor 139 74 62053-01033 - Masculine Plural Absolute - - No First Common Plural
ܥܠܝܟܘܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:15708 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62053-01034 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62053-01035 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62053-01036 - - - - - - No - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62053-01037 - - - - - - No - - -
ܕܘܠܐ ܕ݁ܘܳܠܶܐ 2:5392 ܘܠܐ Adjective of Place right, proper 108 62 62053-01038 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:9659 ܝܬܪ Adverb (ending with AiYT) abundantly, especially, exceedingly 199 98 62053-01039 - - - - - - No - - -
ܪܒܝܐ ܪܳܒ݂ܝܳܐ 2:19281 ܪܒܐ Verb grow up, increase, nourish, increase 525 200 62053-010310 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:1203 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62053-010311 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܣܓܐ ܘܣܳܓ݂ܶܐ 2:13893 ܣܓܐ Verb increase, multiply, great 360 146 62053-010312 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܚܘܒܐ ܚܽܘܒ݁ܳܐ 2:6108 ܚܒ Noun love, lovingkindness 129 71 62053-010313 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܠܟܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ 2:10032 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62053-010314 - Masculine - - - - No Second Masculine Plural
ܕܟܠܢܫ ܕ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ 2:1452 ܐܢܫ Noun every one 216 102 62053-010315 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62053-010316 - - - - - - No - - -
ܚܒܪܗ ܚܰܒ݂ܪܶܗ 2:6183 ܚܒܪ Noun friend, companion, associate, comrade, neighbour 125 69 62053-010317 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.