<-- 2Peter 3:15 | 2Peter 3:17 -->

Analysis of Peshitta verse 2Peter 3:16

2Peter 3:16 - ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܐܶܓ݁ܪܳܬ݂ܶܗ ܡܰܠܶܠ ܒ݁ܗܶܝܢ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܗܶܝܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܣܺܝܩ ܠܣܽܘܟ݁ܳܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ ܡܥܰܩܡܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) As in all his epistles he speaks concerning these; in which there is somewhat difficult for intelligence. Those who are not knowing nor settled pervert them, as also the remaining scriptures, to their perdition.

(Murdock) as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which there is something difficult to be understood; [and] which they who are ignorant and unstable, pervert, as they do also the rest of the scriptures, to their own destruction.

(Lamsa) As also in all his epistles, he spoke concerning these things, in which there are certain things so hard to be understood that those who are ignorant and unstable pervert their meaning, as they do also the other scriptures, to their own destruction.

(KJV) As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 63061-03160 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܒܟܠܗܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ 2:10020 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63061-03161 - Masculine - - - - No Third Feminine Plural
ܐܓܪܬܗ ܐܶܓ݁ܪܳܬ݂ܶܗ 2:211 ܐܓܪܬܐ Noun letter, epistle 3 15 63061-03162 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܡܠܠ ܡܰܠܶܠ 2:12048 ܡܠ Verb speak 273 122 63061-03163 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܒܗܝܢ ܒ݁ܗܶܝܢ 2:2242 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 63061-03164 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63061-03165 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63061-03166 - Common Plural - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63061-03167 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63061-03168 - - - - - - No - - -
ܒܗܝܢ ܒ݁ܗܶܝܢ 2:2242 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 63061-03169 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 63061-031610 - Common - - - - No - - -
ܕܥܣܝܩ ܕ݁ܰܥܣܺܝܩ 2:16034 ܥܣܩ Verb difficult, hard 421 166 63061-031611 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܣܘܟܠܐ ܠܣܽܘܟ݁ܳܠܳܐ 2:14339 ܣܟܠ Noun understanding, intelligence, discernment 365 148 63061-031612 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63061-031613 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܝܠܝܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ 2:668 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63061-031614 - Common Plural - - - No - - -
ܕܕܠܐ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ 2:10862 ܠܐ Particle no, not 233 107 63061-031615 - - - - - - No - - -
ܝܘܠܦܢܐ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ 2:9168 ܝܠܦ Noun teaching, instruction, doctrine 190 92 63061-031616 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63061-031617 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 63061-031618 - - - - - - No - - -
ܣܡܝܟܝܢ ܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ 2:14541 ܣܡܟ Verb support, recline, recline 380 152 63061-031619 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܡܥܩܡܝܢ ܡܥܰܩܡܺܝܢ 2:16155 ܥܩܡ Verb turn aside, pervert 425 167 63061-031620 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܠܗܝܢ ܠܗܶܝܢ 2:10845 ܠ Particle to, for 232 107 63061-031621 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63061-031622 - - - - - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 63061-031623 - - - - - - No - - -
ܠܗܠܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ 2:5268 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63061-031624 - Common Plural - - - No - - -
ܟܬܒܐ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ 2:10763 ܟܬܒ Noun book, writing, Scripture 230 107 63061-031625 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܫܪܟܐ ܕ݁ܫܰܪܟ݁ܳܐ 2:22471 ܫܪܟ Noun residue, rest, remainder 599 231 63061-031626 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 63061-031627 - - - - - - No - - -
ܐܒܕܢܐ ܐܰܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ 2:117 ܐܒܕ Noun loss, perdition, waste 2 13 63061-031628 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܠܗܘܢ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ 2:4390 ܕܝܠ Particle own 90 54 63061-031629 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.