<-- 2Peter 2:12 | 2Peter 2:14 -->

Analysis of Peshitta verse 2Peter 2:13

2Peter 2:13 - ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܳܘܶܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܥܰܘܠܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܥܰܘܠܳܐ ܗܰܢܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܚܫܺܝܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܽܘܣܳܡܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܒ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܡܟ݂ܰܬ݁ܡܶܐ ܘܡܰܠܝܰܝ ܡܽܘܡܶܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܺܝܢ ܒ݁ܰܢܝܳܚܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܢܩܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) while they in whom is iniquity the wages of iniquity shall receive. They repute as pleasure the luxury which is in the day. Blemishes (are they), full of spots, who delighting in their refreshments are luxurious:

(Murdock) they being persons with whom iniquity is the reward of iniquity, and by them rioting in the daytime is accounted delightful; defiled and full of spots [are they], indulging themselves at their ease, while they give themselves up to pleasure;

(Lamsa) And shall receive the reward of iniquity as they consider it a delightful thing to revel in the daytime. Spots and blemishes have they who sport themselves with their own deceivings as they feast in idleness;

(KJV) And shall receive the reward of unrighteousness, as they that count it pleasure to riot in the day time. Spots they are and blemishes, sporting themselves with their own deceivings while they feast with you;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63061-02130 - - - - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63061-02131 - Common Plural - - - No - - -
ܕܗܘܐ ܕ݁ܗܳܘܶܐ 2:5150 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63061-02132 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܒܗܘܢ ܒ݁ܗܽܘܢ 2:2241 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 63061-02133 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܥܘܠܐ ܥܰܘܠܳܐ 2:15374 ܥܘܠ Noun unrighteousness, iniquity 405 160 63061-02134 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܓܪܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ 2:194 ܐܓܪ Noun pay, reward, recompense 3 14 63061-02135 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܘܠܐ ܕ݁ܥܰܘܠܳܐ 2:15369 ܥܘܠ Noun unrighteousness, iniquity 405 160 63061-02136 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܝܘܬܐ ܗܰܢܺܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:5278 ܗܢܐ Noun pleasure, gain, good 105 61 63061-02137 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܫܝܒ ܚܫܺܝܒ݂ 2:7781 ܚܫܒ Verb think, reckon, deliberate 160 82 63061-02138 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 63061-02139 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܒܘܣܡܐ ܒ݁ܽܘܣܳܡܳܐ 2:2888 ܒܣܡ Noun pleasure, luxury, revelling 38 33 63061-021310 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܗܘܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ 2:5066 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63061-021311 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܐܝܡܡܐ ܒ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ 2:652 ܐܝܡܡܐ Noun daytime 14 18 63061-021312 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܟܬܡܐ ܡܟ݂ܰܬ݁ܡܶܐ 2:10781 ܟܬܡ Participle Adjective defiled 273 122 63061-021313 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܡܠܝܝ ܘܡܰܠܝܰܝ 2:11779 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 63061-021314 - Masculine Plural Construct Passive Participle PEAL No - - -
ܡܘܡܐ ܡܽܘܡܶܐ 2:11422 ܡܘܡ Noun spot, blemish 257 117 63061-021315 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܟܕ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ 2:9808 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63061-021316 - - - - - - No - - -
ܡܬܒܣܡܝܢ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܺܝܢ 2:2917 ܒܣܡ Verb merry, anoint, merrily, joyfully, rejoice 49 38 63061-021317 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܒܢܝܚܬܗܘܢ ܒ݁ܰܢܝܳܚܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:12848 ܢܚ Noun rest, repose, leisure, recreation 338 140 63061-021318 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܡܬܦܢܩܝܢ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܢܩܺܝܢ 2:16850 ܦܢܩ Verb delight 451 176 63061-021319 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.