<-- 2Corinthians 8:10 | 2Corinthians 8:12 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 8:11

2Corinthians 8:11 - ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܠܶܡܘ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܨܒ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܽܘܘܳܚܳܐ ܠܡܶܨܒ݁ܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܬ݁ܫܰܠܡܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) But now accomplish in work that which you willed, that as there hath been an incitement to will, so accomplish it in work from what you have.

(Murdock) And now complete ye by action, what ye purposed; that as ye had a promptitude in your purposing, so ye may fulfill [it] in action, according to your ability.

(Lamsa) Now therefore perform the doing of that which you wished to do; and as you were eager to promise it, so fulfil from that which you have.

(KJV) Now therefore perform the doing of it; that as there was a readiness to will, so there may be a performance also out of that which ye have.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62047-08110 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62047-08111 - - - - - - No - - -
ܫܠܡܘ ܫܰܠܶܡܘ 2:21545 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62047-08112 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܒܥܒܕܐ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ 2:15048 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 62047-08113 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62047-08114 - Masculine Singular - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62047-08115 - Common - - - - No - - -
ܕܨܒܝܬܘܢ ܕ݁ܰܨܒ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:17492 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62047-08116 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܐܝܟܢܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:639 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62047-08117 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܗܘܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ 2:5066 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-08118 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62047-08119 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܣܘܘܚܐ ܣܽܘܘܳܚܳܐ 2:14123 ܣܘܚ Noun eagerness, readiness, promptitude 364 148 62047-081110 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܡܨܒܐ ܠܡܶܨܒ݁ܳܐ 2:17502 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62047-081111 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62047-081112 - - - Emphatic - - No - - -
ܒܥܒܕܐ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ 2:15048 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 62047-081113 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܫܠܡܘܢ ܬ݁ܫܰܠܡܽܘܢ 2:21551 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62047-081114 Second Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62047-081115 - - - - - - No - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62047-081116 - - - - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62047-081117 - - - - - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62047-081118 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.