<-- 2Corinthians 7:9 | 2Corinthians 7:11 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 7:10

2Corinthians 7:10 - ܟ݁ܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬ݁ܘܳܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܗܳܦ݂ܟ݁ܳܐ ܘܡܰܦ݂ܢܝܳܐ ܠܚܰܝܶܐ ܟ݁ܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܗܽܘ ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For the sorrow that is for the sake of Aloha worketh soul-penitence, [Animae conversionem operatur. SCHAFF, as also TREMELLIUS. The Paris Polyglot and WALTON have paenitentiam animae effecit; and the Antwerp, Paenitentem animam effecit.] which turneth not and converteth, unto salvation; but the sorrow of the world worketh death.

(Murdock) For, sorrowing on account of God, worketh a conversion of the soul which is not reversed, and a turning unto life: but the sorrowing of the world worketh death.

(Lamsa) For sorrow over the things of God causes enduring repentance of the soul, and brings one to life: but sorrow over the things of the world causes death.

(KJV) For godly sorrow worketh repentance to salvation not to be repented of: but the sorrow of the world worketh death.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܪܝܘܬܐ ܟ݁ܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:10500 ܟܪܐ Noun sorrowfulness, sadness 226 105 62047-07100 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62047-07101 - - - - - - No - - -
ܕܡܛܠ ܕ݁ܡܶܛܽܠ 2:11625 ܡܛܠ Particle because 267 120 62047-07102 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62047-07103 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܘܬ ܬ݁ܘܳܬ݂ 2:22697 ܬܘܐ Noun repentance 609 236 62047-07104 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܢܦܫܐ ܢܰܦ݂ܫܳܐ 2:13484 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62047-07105 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܒܕܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܐ 2:14976 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62047-07106 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-07107 - - - - - - No - - -
ܗܦܟܐ ܗܳܦ݂ܟ݁ܳܐ 2:5306 ܗܦܟ Verb turn, return, conduct 106 61 62047-07108 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܡܦܢܝܐ ܘܡܰܦ݂ܢܝܳܐ 2:16816 ܦܢܐ Verb return, answer, give back, turn 450 175 62047-07109 Third Feminine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܠܚܝܐ ܠܚܰܝܶܐ 2:6981 ܚܝܐ Noun life, salvation 139 74 62047-071010 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܟܪܝܘܬܐ ܟ݁ܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:10500 ܟܪܐ Noun sorrowfulness, sadness 226 105 62047-071011 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62047-071012 - - - - - - No - - -
ܕܥܠܡܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ 2:15746 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62047-071013 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܘܬܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11497 ܡܬ Noun death 260 118 62047-071014 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-071015 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܥܒܕܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܐ 2:14976 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62047-071016 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.