<-- 2Corinthians 3:14 | 2Corinthians 3:16 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 3:15

2Corinthians 3:15 - ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܡܽܘܫܶܐ ܬ݁ܰܚܦ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܪܰܡܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And unto this day, when Musha is read, the veil is thrown upon their heart.

(Murdock) And unto this day, when Moses is read, a vail is thrown upon their hearts.

(Lamsa) But even unto this day, whenever the books of Moses are read, the veil is upon their hearts.

(KJV) But even unto this day, when Moses is read, the vail is upon their heart.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܥܕܡܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15207 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62047-03150 - - - - - - No - - -
ܠܝܘܡܢܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ 2:9014 ܝܘܡ Noun to-day 190 92 62047-03151 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܡܬܝ ܐܶܡܰܬ݂ܝ 2:1351 ܐܡܬܝ Particle when? 20 24 62047-03152 - - - - - - No - - -
ܕܡܬܩܪܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ 2:18838 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62047-03153 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܡܘܫܐ ܡܽܘܫܶܐ 2:11441 ܡܘܫܐ Proper Noun Moses 260 118 62047-03154 - - - - - - No - - -
ܬܚܦܝܬܐ ܬ݁ܰܚܦ݁ܺܝܬ݂ܳܐ 2:7476 ܚܦܐ Noun veil, covering 610 237 62047-03155 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-03156 - - - - - - No - - -
ܠܒܗܘܢ ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ 2:10957 ܠܒ Noun heart 233 108 62047-03157 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܪܡܝܐ ܪܰܡܝܳܐ 2:20065 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 62047-03158 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.