<-- 2Corinthians 1:11 | 2Corinthians 1:13 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 1:12

2Corinthians 1:12 - ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܢܰܘ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܶܥܝܳܢܰܢ ܕ݁ܒ݂ܰܦ݂ܫܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂ܢ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) For our glorying is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and purity, and by the grace of Aloha, we are conversant in the world; and not with the wisdom of the flesh, and especially with you yourselves.

(Murdock) For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and purity, and by the grace of God, and not in the wisdom of the flesh, we have conducted ourselves in the world, and especially towards you.

(Lamsa) For our joy is this, the testimony of our conscience, in sincerity and in purity with the grace of God, we have conducted ourselves in this world, and not through the wisdom of the flesh; and above all, we have so dealt with you.

(KJV) For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to you-ward.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܫܘܒܗܪܢ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܰܢ 2:2403 ܒܗܪ Noun glorying, vainglory, vaunting 563 217 62047-01120 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62047-01121 - - - - - - No - - -
ܗܢܘ ܗܳܢܰܘ 2:5010 ܗܘ Pronoun - 105 61 62047-01122 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܣܗܕܘܬܐ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:14073 ܣܗܕ Noun testimony 362 147 62047-01123 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܪܥܝܢܢ ܕ݁ܪܶܥܝܳܢܰܢ 2:20190 ܪܥܐ Noun mind, conscience, fool, thought, idea, conception 546 210 62047-01124 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܕܒܦܫܝܛܘܬܐ ܕ݁ܒ݂ܰܦ݂ܫܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ 2:17358 ܦܫܛ Noun simplicity, directness 468 181 62047-01125 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܕܟܝܘܬܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:4597 ܕܟܐ Noun purity 91 55 62047-01126 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܘܰܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8031 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62047-01127 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62047-01128 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܗܦܟܢ ܐܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂ܢ 2:5295 ܗܦܟ Verb turn, return, conduct 106 61 62047-01129 First Common Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܒܥܠܡܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ 2:15742 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62047-011210 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-011211 - - - - - - No - - -
ܒܚܟܡܬܐ ܒ݁ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ 2:7091 ܚܟܡ Noun wisdom 142 75 62047-011212 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܦܓܪܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ 2:16403 ܦܓܪ Noun body 434 170 62047-011213 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:9660 ܝܬܪ Adverb (ending with AiYT) abundantly, especially, exceedingly 199 98 62047-011214 - - - - - - No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62047-011215 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܝܠܟܘܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ 2:4394 ܕܝܠ Particle own 90 54 62047-011216 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.