<-- 2Corinthians 12:1 | 2Corinthians 12:3 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 12:2

2Corinthians 12:2 - ܝܳܕ݂ܰܥܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܪܒ݁ܰܥܶܣܪܶܐ ܫܢܺܝܢ ܐܶܢ ܒ݁ܰܦ݂ܓ݂ܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܘܶܐܢ ܕ݁ܠܳܐ ܦ݁ܓ݂ܰܪ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܝܳܕ݂ܰܥ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܛܶܦ݂ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) I knew [Yodano, "knowing."] a man in the Meshiha fourteen years ago, [Men kedom, "from before fourteen years."] -whether in the body, or out of the body, I know not, Aloha himself knoweth, -who, this one himself, was rapt unto the third [region] of heaven. [The third of heaven.]

(Murdock) I knew a man in the Messiah fourteen years ago, (but whether in a body, or whether out of a body, I know not; God knoweth :) who was caught up to the third [region] of heaven.

(Lamsa) I knew a man in Christ more than fourteen years ago, but whether I knew him in the body or without the body, I do not know: God knows; this very one was caught up to the third heaven.

(KJV) I knew a man in Christ above fourteen years ago, (whether in the body, I cannot tell; or whether out of the body, I cannot tell: God knoweth;) such an one caught up to the third heaven.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܝܕܥܢܐ ܝܳܕ݂ܰܥܢܳܐ 2:8702 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62047-12020 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No First Common Singular
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3489 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62047-12021 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܡܫܝܚܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12511 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62047-12022 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62047-12023 - - - - - - No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62047-12024 - - - - - - No - - -
ܐܪܒܥܣܪܐ ܐܰܪܒ݁ܰܥܶܣܪܶܐ 2:1841 ܪܒܥ Numeral fourteen 27 29 62047-12025 - Feminine - - - - No - - -
ܫܢܝܢ ܫܢܺܝܢ 2:22003 ܫܢܬܐ Noun year 588 228 62047-12026 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62047-12027 - - - - - - No - - -
ܒܦܓܪ ܒ݁ܰܦ݂ܓ݂ܰܪ 2:16393 ܦܓܪ Noun body 434 170 62047-12028 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62047-12029 - - - - - - No - - -
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62047-120210 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-120211 - - - - - - No - - -
ܦܓܪ ܦ݁ܓ݂ܰܪ 2:16419 ܦܓܪ Noun body 434 170 62047-120212 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-120213 - - - - - - No - - -
ܝܕܥ ܝܳܕ݂ܰܥ 2:25883 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62047-120214 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-120215 First Common Singular - - - Yes - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62047-120216 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-120217 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܝܕܥ ܝܳܕ݂ܰܥ 2:8686 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62047-120218 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܐܬܚܛܦ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܛܶܦ݂ 2:6849 ܚܛܦ Verb seize, snatch 138 74 62047-120219 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-120220 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62047-120221 - Masculine Singular - - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62047-120222 - - - - - - No - - -
ܫܡܝܐ ܫܡܰܝܳܐ 2:21653 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62047-120223 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܕܬܠܬܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ 2:22826 ܬܠܬ Numeral three 614 239 62047-120224 - Masculine - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.