<-- 2Corinthians 12:16 | 2Corinthians 12:18 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 12:17

2Corinthians 12:17 - ܠܡܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܬ݂ܝܰܥܢܶܬ݂ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) By any other whom I have sent to you have I made prey of you?

(Murdock) Was it by the hand of some other person whom I sent to you, that I pilfered from you?

(Lamsa) Why? Did I extort anything from you by any of the men whom I sent to you?

(KJV) Did I make a gain of you by any of them whom I sent unto you?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܡܐ ܠܡܳܐ 2:11325 ܡܐ Pronoun why 242 112 62047-12170 - - - - - - No - - -
ܒܝܕ ܒ݁ܝܰܕ݂ 2:588 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62047-12171 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62047-12172 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܐܚܪܝܢ ܐ݈ܚܪܺܝܢ 2:7674 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62047-12173 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܕܫܕܪܬ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܶܬ݂ 2:20739 ܫܕܪ Verb send 561 216 62047-12174 First Common Singular - Perfect PAEL No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62047-12175 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܬܝܥܢܬ ܐܶܬ݂ܝܰܥܢܶܬ݂ 2:9359 ܝܥܢ Denominative advantage 194 95 62047-12176 First Common Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܥܠܝܟܘܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:15708 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-12177 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.