<-- 2Corinthians 10:7 | 2Corinthians 10:9 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 10:8

2Corinthians 10:8 - ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܦ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܥܰܠ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܒ݁ܳܗܶܬ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܠܒ݂ܶܢܝܳܢܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܰܢ ܘܠܳܐ ܠܣܽܘܚܳܦ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) For if I should boast somewhat more of the authority which our Lord hath given me, I should not blush; because for your edification he gave it to me, and not for your destruction.

(Murdock) For if I should glory somewhat more, in the authority which our Lord hath given me, I should not be ashamed; for he gave it to us for your edification, and not for your destruction.

(Lamsa) For if I should boast somewhat more of the authority which our LORD has given me, I should not be ashamed, for he has given it to us for your edification, and not for your destruction.

(KJV) For though I should boast somewhat more of our authority, which the Lord hath given us for edification, and not for your destruction, I should not be ashamed:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62047-10080 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62047-10081 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62047-10082 - - - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62047-10083 - Common - - - - No - - -
ܝܬܝܪ ܝܰܬ݁ܺܝܪ 2:9651 ܝܬܪ Adjective more, excessive, greater, better, excelling 199 98 62047-10084 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܫܬܒܗܪ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ 2:2362 ܒܗܪ Denominative glorify, pride 36 33 62047-10085 First Common Singular - Imperfect ESHTAPHAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-10086 - - - - - - No - - -
ܫܘܠܛܢܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:21409 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 62047-10087 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܗܒ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ 2:8791 ܝܗܒ Verb give 188 91 62047-10088 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62047-10089 - - - - - - No First Common Singular
ܡܪܢ ܡܳܪܰܢ 2:12412 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62047-100810 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-100811 - - - - - - No - - -
ܒܗܬ ܒ݁ܳܗܶܬ݂ 2:2406 ܒܗܬ Verb ashamed, shame 37 33 62047-100812 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-100813 First Common Singular - - - Yes - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62047-100814 - - - - - - No - - -
ܕܠܒܢܝܢܐ ܕ݁ܰܠܒ݂ܶܢܝܳܢܳܐ 2:2866 ܒܢܐ Noun edification, building 48 37 62047-100815 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-100816 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܠܟܘܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ 2:4394 ܕܝܠ Particle own 90 54 62047-100817 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܝܗܒ ܝܰܗ݈ܒ݂ 2:8848 ܝܗܒ Verb give 188 91 62047-100818 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62047-100819 - - - - - - No First Common Plural
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-100820 - - - - - - No - - -
ܠܣܘܚܦܟܘܢ ܠܣܽܘܚܳܦ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:14187 ܣܚܦ Noun destruction, demolition, overthrow, subversion, upsetting 364 148 62047-100821 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.