<-- 2Corinthians 10:10 | 2Corinthians 10:12 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 10:11

2Corinthians 10:11 - ܐܶܠܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܡܰܢ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܢ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܓ݁ܰܪܬ݁ܰܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢܰܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ ܐܳܦ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ܺܝܢܰܢ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But he who after this manner speaks, shall conclude that what we are by the word of our epistle when absent, so are we in the deed when we are present.

(Murdock) But let him who saith so, consider this, that such as we are in our epistolary discourse, when absent, such also are we in action, when present.

(Lamsa) But let him who supposes so consider this, that, just as we express ourselves in our epistles when we are away, so are we also in deed when we are present.

(KJV) Let such an one think this, that, such as we are in word by letters when we are absent, such will we be also in deed when we are present.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62047-10110 - - - - - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62047-10111 - Feminine Singular - - - No - - -
ܢܬܪܥܐ ܢܶܬ݂ܪܰܥܶܐ 2:20172 ܪܥܐ Denominative think 545 210 62047-10112 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܡܢ ܡܰܢ 2:12156 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62047-10113 - - - - - - No - - -
ܕܗܟܢܐ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5187 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62047-10114 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62047-10115 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܐܝܟܢܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:639 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62047-10116 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܢ 2:740 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62047-10117 - - - - - - No First Common Plural
ܒܡܠܬܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12081 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62047-10118 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܓܪܬܢ ܕ݁ܶܐܓ݁ܰܪܬ݁ܰܢ 2:218 ܐܓܪܬܐ Noun letter, epistle 3 15 62047-10119 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62047-101110 - - - - - - No - - -
ܪܚܝܩܝܢܢ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢܰܢ 2:19879 ܪܚܩ Adjective far, distant, remote 537 206 62047-101111 - Masculine Plural Absolute - - No First Common Plural
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62047-101112 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܝܬܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ 2:731 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62047-101113 - - - - - - No First Common Plural
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62047-101114 - - - - - - No - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62047-101115 - - - - - - No - - -
ܕܩܪܝܒܝܢܢ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ܺܝܢܰܢ 2:19037 ܩܪܒ Adjective hand, near, neighbour 519 198 62047-101116 - Masculine Plural Absolute - - No First Common Plural
ܒܥܒܕܐ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ 2:15048 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 62047-101117 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.